Ανεξαρτησία διαχειριστή συστήματος διανομής

24.-(1) Σε περίπτωση που ο διαχειριστής συστήματος διανομής αποτελεί μέρος κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης, πρέπει να είναι ανεξάρτητος, τουλάχιστον από άποψη νομικής μορφής, οργάνωσης και λήψης αποφάσεων, από άλλες δραστηριότητες που δεν συνδέονται με τη διανομή, χωρίς να απαιτείται διαχωρισμός του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των περιουσιακών στοιχείων του συστήματος διανομής από την κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση.

(2) Για να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία του διαχειριστή  συστήματος διανομής, εφαρμόζονται τα ακόλουθα ελάχιστα κριτήρια, η συμμόρφωση προς τα οποία ελέγχεται από τη ΡΑΕΚ -

(α) Τα πρόσωπα, που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση συστήματος διανομής, δεν δύνανται να συμμετέχουν σε διαρθρωτικές δομές της ολοκληρωμένης επιχείρησης φυσικού αερίου, που είναι υπεύθυνη, άμεσα ή έμμεσα, για την καθημερινή εκτέλεση των δραστηριοτήτων παραγωγής, μεταφοράς και προμήθειας φυσικού αερίου,

(β) λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι, τα συμφέροντα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση συστήματος διανομής, λαμβάνονται υπόψη κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι είναι σε θέση να δρουν ανεξάρτητα,

(γ) ο διαχειριστής του συστήματος διαθέτει ουσιαστικές εξουσίες λήψης αποφάσεων, ανεξάρτητα από την ολοκληρωμένη επιχείρηση αερίου, όσον αφορά τους πόρους που είναι αναγκαίοι για τη λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του συστήματος.

Για την εκπλήρωση των καθηκόντων αυτών, ο διαχειριστής του συστήματος διανομής διαθέτει τους αναγκαίους ανθρώπινους, τεχνικούς, οικονομικούς και υλικούς πόρους

Νοείται ότι, η ύπαρξη κατάλληλων συντονιστικών μηχανισμών, που εξασφαλίζουν ότι προστατεύονται τα οικονομικά δικαιώματα και τα δικαιώματα εποπτείας της διαχείρισης, τα οποία έχει η κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση όσον αφορά την απόδοση των πόρων διαχειριστή συστήματος διανομής δεν δύναται να εμποδίζεται από τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο (γ):

Νοείται περαιτέρω ότι, η κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση δύναται να εγκρίνει το ετήσιο σχέδιο χρηματοδότησης ή ισοδύναμο μέσο του διαχειριστή συστήματος διανομής και να θέτει συνολικά όρια για τα επίπεδα χρέωσης του διαχειριστή συστήματος διανομής, αλλά δεν δύναται να δίνει εντολές σχετικά με την καθημερινή λειτουργία ή τις επιμέρους αποφάσεις για την κατασκευή ή την αναβάθμιση των γραμμών διανομής, οι οποίες δεν υπερβαίνουν τους όρους του εγκεκριμένου χρηματοδοτικού σχεδίου ή οποιουδήποτε ισοδύναμου μέσου,

(δ) ο διαχειριστής συστήματος διανομής -

(i) καταρτίζει πρόγραμμα συμμόρφωσης στο οποίο -

(iα) αναφέρει τα μέτρα που λαμβάνονται προκειμένου να αποκλείεται οποιαδήποτε μεροληπτική συμπεριφορά και να διασφαλίζεται η δέουσα παρακολούθηση της τήρησης του προγράμματος, και

(iβ) περιλαμβάνει τις συγκεκριμένες υποχρεώσεις των εργαζομένων προκειμένου να επιτευχθεί ο εν λόγω στόχος.

(ii) διαθέτει υπεύθυνο συμμόρφωσης, ο οποίος είναι πλήρως ανεξάρτητος και έχει πρόσβαση σε κάθε αναγκαία πληροφορία του διαχειριστή συστήματος διανομής για την εκπλήρωση των καθηκόντων του, και ο οποίος υποβάλλει στη ΡΑΕΚ ετήσια έκθεση στην οποία περιγράφονται τα μέτρα συμμόρφωσης που έχουν ληφθεί, η οποία και δημοσιεύεται.

(3) Σε περίπτωση που ο διαχειριστής συστήματος διανομής αποτελεί μέρος κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης, η ΡΑΕΚ ή άλλοι αρμόδιοι φορείς παρακολουθούν τις δραστηριότητες του διαχειριστή του συστήματος διανομής, ώστε να μην είναι σε θέση να εκμεταλλευθεί την κάθετη ολοκλήρωσή του για να προκαλέσει στρέβλωση του ανταγωνισμού. Ειδικότερα, οι ανακοινώσεις και τα σήματα των διαχειριστών συστημάτων διανομής με κάθετη ολοκλήρωση δεν πρέπει να προκαλούν σύγχυση όσον αφορά τη χωριστή ταυτότητα του κλάδου προμήθειας της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης.

(4) Το Υπουργικό Συμβούλιο, με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται να καθορίσει ότι οι διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) και (3) δεν εφαρμόζονται στις ολοκληρωμένες επιχειρήσεις φυσικού αερίου, οι οποίες εξυπηρετούν λιγότερους από εκατό χιλιάδες πελάτες.