Καθήκοντα και υποχρεώσεις επιχειρήσεων φυσικού αερίου που διεξάγουν τη δραστηριότητα της προμήθειας

23.-(1) Κάθε επιχείρηση φυσικού αερίου που διεξάγει τη δραστηριότητα της προμήθειας υποχρεούται για την ασφαλή, επαρκή και καλού επιπέδου προμήθεια φυσικού αερίου προς τους πελάτες σε λογικές τιμές οι οποίες εγκρίνονται από τη ΡΑΕΚ.

(2) Λαμβανομένων υπόψη των προνοιών του άρθρου 40, κάθε επιχείρηση φυσικού αερίου που διεξάγει τη δραστηριότητα της προμήθειας υποχρεούται να:

(α) συνάπτει σύμβαση με τους πελάτες με δίκαιους και σαφώς γνωστούς εκ των προτέρων όρους. Όλες οι πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται από την επιχείρηση προμήθειας προς τους πελάτες πριν από τη σύναψη ή επιβεβαίωση της σύμβασης·

(β) προμηθεύει φυσικό αέριο καθορισμένης ποιότητας·

(γ) παρέχει στους πελάτες καλά επίπεδα ποιότητας υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου και των υπηρεσιών συντήρησης·

(δ) μην επιβαρύνει τον πελάτη για αλλαγή επιχείρησης προμήθειας φυσικού αερίου·

(ε) παρέχει στους πελάτες ευρεία επιλογή μεθόδων πληρωμής·

(στ) τηρεί τις κείμενες διατάξεις εμπορίας και εξισορρόπησης·

(ζ) παρέχει στους πελάτες διαφανείς, θεμιτές και δίκαιες μεθόδους πώλησης·

(η) χορηγεί τα δεδομένα κατανάλωσης των πελατών, μετά από σχετική συναίνεση των εν λόγω πελατών, σε οποιαδήποτε άλλη αδειοδοτημένη από τη ΡΑΕΚ επιχείρηση προμήθειας·

(θ) δίδει στους πελάτες, τελικό εκκαθαριστικό, το αργότερο έξι εβδομάδες μετά την αλλαγή επιχείρησης προμήθειας·

(ι) δημοσιοποιεί ετησίως το Χάρτη Δικαιωμάτων του Πελάτη ο οποίος περιλαμβάνει με σαφήνεια τα δικαιώματα που απορρέουν από το άρθρο 40 του παρόντος Νόμου·

(3) Σε κάθε περίπτωση η επιχείρηση προμήθειας ειδοποιεί:

(α) σε εύλογο χρονικό διάστημα γραπτώς τους πελάτες σχετικά με οποιαδήποτε πρόθεση τροποποίησης των συμβατικών όρων και τους ενημερώνει για το δικαίωμα τερματισμού της σύμβασης·

(β) τους πελάτες για οποιαδήποτε αύξηση τελών, την κατάλληλη χρονική στιγμή και το αργότερο μια κανονική χρονική περίοδο χρέωσης μετά τη χρονική στιγμή κατά την οποία η αύξηση τίθεται σε ισχύ με διαφανή και κατανοητό τρόπο.

(4) Η επιχείρηση προμήθειας φυσικού αερίου έχει την υποχρέωση να ενημερώνει με διαφάνεια και να πληροφορεί γραπτώς τους πελάτες για τα ακόλουθα:

(α) ισχύουσες τιμές και τιμολόγια·

(β) συνήθεις όρους και προϋποθέσεις όσον αφορά την πρόσβαση και τη χρήση υπηρεσιών φυσικού αερίου·

(γ) δεδομένα κατανάλωσης, ο μορφότυπος των οποίων καθορίζεται από τη ΡΑΕΚ.