Τέλη για επιθεώρηση και παροχή αντιγράφου του Μητρώου

7Γ.-(1) Η ΡΑΕΚ επιτρέπει την επιθεώρηση του Μητρώου αφού καταβληθεί τέλος τριανταπέντε ευρώ (€35) για κάθε επιθεώρηση.

(2) Η ΡΑΕΚ παραχωρεί πιστοποιημένα αντίγραφα του Μητρώου με την καταβολή τέλους ογδόντα πέντε ευρώ (€85) για κάθε πιστοποιημένη σελίδα του Μητρώου ή με την καταβολή εκατόν εβδομήντα ευρώ (€170) για την παραχώρηση πιστοποιημένου αντιγράφου ολόκληρου του Μητρώου.