Καθήκοντα των διαχειριστών συστημάτων διανομής

22.-(1) Κάθε διαχειριστής συστήματος διανομής είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ικανότητας του συστήματος να ανταποκρίνεται σε λογικά αιτήματα για τη διανομή αερίου και λειτουργεί, συντηρεί και αναπτύσσει κάτω από οικονομικά αποδεκτές συνθήκες ένα ασφαλές, αξιόπιστο και αποτελεσματικό δίκτυο, λαμβάνοντας τη δέουσα μέριμνα για το περιβάλλον και την ενεργειακή απόδοση.

(2) Σε κάθε περίπτωση, ο διαχειριστής συστήματος διανομής αποφεύγει κάθε διάκριση μεταξύ χρηστών ή κατηγοριών χρηστών του συστήματος, ιδιαίτερα υπέρ των συνδεδεμένων μ’ αυτόν επιχειρήσεων.

(3) Κάθε διαχειριστής συστήματος διανομής ή/και σε άλλο διαχειριστή συστήματος μεταφοράς παρέχει σε κάθε άλλο διαχειριστή συστήματος διανομής ή/και σε άλλο διαχειριστή συστήματος αποθήκευσης ή/και σε άλλο διαχειριστή συστήματος ΥΦΑ επαρκείς πληροφορίες, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η μεταφορά και αποθήκευση του φυσικού αερίου διενεργείται κατά τρόπο συμβατό με την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία του διασυνδεδεμένου συστήματος.

(4) Ο διαχειριστής συστήματος διανομής παρέχει στους χρήστες του συστήματος τις πληροφορίες που χρειάζονται για αποτελεσματική πρόσβαση στο σύστημα, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του.

(5) Οι διαχειριστές συστήματος διανομής θεσπίζουν κανόνες για την εξισορρόπηση του συστήματος διανομής φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για τη χρέωση των χρηστών του συστήματος διανομής για την έλλειψη ενεργειακής ισορροπίας, οι οποίοι είναι αντικειμενικοί, διαφανείς, και αμερόληπτοι, βάσει των διατάξεων που αναφέρονται στο άρθρο (19) του παρόντος Νόμου.

(6) Οι διατιμήσεις, οι όροι και προϋποθέσεις για την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους των διαχειριστών συστήματος διανομής καταρτίζονται με αμερόληπτο τρόπο, ο οποίος αντικατοπτρίζει το κόστος, και εγκρίνονται από την PAEK πριν από τη δημοσίευση τους και θέση τους σε ισχύ.