Υποχρέωση απορρήτου

20.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 26 ή οποιασδήποτε άλλης νομικής υποχρέωσης για κοινοποίηση πληροφοριών, κάθε διαχειριστής δικτύου μεταφοράς ή/και αποθήκευσης ή/και υγροποιημένου φυσικού αερίου, τηρεί το απόρρητο των εμπιστευτικών στοιχείων και πληροφοριών, οι οποίες περιέρχονται σε γνώση του κατά την εκτέλεση των εργασιών του.

(2) Κατά την αγορά ή την πώληση φυσικού αερίου από συνδεδεμένες επιχειρήσεις, οι διαχειριστές δικτύων μεταφοράς ή/και αποθήκευσης ή/και υγροποιημένου φυσικού αερίου δεν καταχρώνται των εμπιστευτικών πληροφοριών και στοιχείων που λαμβάνουν από τρίτους κατά την παροχή ή τη διαπραγμάτευση παροχής πρόσβασης στο δίκτυο.