Εξισορρόπηση φορτίου και αντιστάθμιση αερίου λειτουργίας

19.-(1) Για να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική πρόσβαση στην αγορά όλων των συντελεστών της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των νεοεισερχόμενων επιχειρήσεων στην αγορά, απαιτείται η εφαρμογή μηχανισμών εξισορρόπησης οι οποίοι καθορίζονται ή εγκρίνονται από τη ΡΑΕΚ και δεν επιβάλλουν διακρίσεις και αντικατοπτρίζουν το κόστος. Για σκοπούς εφαρμογής μηχανισμών εξισορρόπησης, η ΡΑΕΚ:

(α) είναι υπεύθυνη για την καθιέρωση των διαφανών και βασιζόμενων στην αγορά μηχανισμών εφοδιασμού και αγοράς φυσικού αερίου που είναι αναγκαίοι στο πλαίσιο των απαιτήσεων εξισορρόπησης·

(β) εγκρίνει τα τιμολόγια εξισορρόπησης και διασφαλίζει ότι δεν επιβάλλουν διακρίσεις και ότι αντικατοπτρίζουν το κόστος·

(γ) καθορίζει τις προϋποθέσεις και τους όρους και λαμβάνει μέτρα για την παροχή κατάλληλων κινήτρων για την εξισορρόπηση της εισροής και άντλησης αερίου και για να μην τεθεί σε κίνδυνο η αξιοπιστία, ασφάλεια και αποδοτική λειτουργία του συστήματος·

(δ) καθορίζει τα κριτήρια και τη μεθοδολογία με την οποία εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η ισορροπία μεταξύ των παραδόσεων και παραλαβών φυσικού αερίου στο σύστημα μεταφοράς και στο σύστημα διανομής από τους χρήστες του συστήματος.

(2) Ο διαχειριστής συστήματος μεταφοράς και οι διαχειριστές συστήματος διανομής εξασφαλίζουν την εξισορρόπηση φορτίου, λαμβανομένων υπόψη των απωλειών στο σύστημα μεταφοράς και διανομής και των αποθηκευμένων ποσοτήτων στο σύστημα μεταφοράς, με σκοπό την αξιόπιστη, ασφαλή και αποδοτική λειτουργία του συστήματος.

(3) Οι διαχειριστές συστήματος μεταφοράς, προμηθεύονται την ενέργεια που χρησιμοποιούν για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με διαφανείς, αμερόληπτες και βασιζόμενες στην αγορά διαδικασίες και οι οποίες ελέγχονται από τη ΡΑΕΚ.

(4) Η ΡΑΕΚ καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια και τη μεθοδολογία της αντιστάθμισης αερίου λειτουργίας. Ο διαχειριστής συστήματος μεταφοράς υποχρεούται, στην αντιστάθμιση του αερίου λειτουργίας του συστήματος μεταφοράς, το οποίο αντιπροσωπεύει την ιδία κατανάλωση φυσικού αερίου και τις φυσικές απώλειες φυσικού αερίου.