Καθήκοντα και Αρμοδιότητες της ΡΑΕΚ

7.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 30 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003, υπάγεται στην αρμοδιότητα της ΡΑΕΚ -

(α) Η χορήγηση, έλεγχος, τροποποίηση, μεταβίβαση, αναστολή ή ανάκληση άδειας ή παροχή εξαίρεσης από άδεια που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος Νόμου,

(β) η έγκριση των όρων και των προϋποθέσεων σύνδεσης και πρόσβασης στο δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των διατιμήσεων μεταφοράς και διανομής, καθώς και των όρων, των προϋποθέσεων και των διατιμήσεων για πρόσβαση στις εγκαταστάσεις ΥΦΑ και αποθήκευσης,

(γ) ο καθορισμός των κανόνων διαχείρισης και κατανομής του δυναμικού διασύνδεσης, σε συνεννόηση με την ή τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών με τα οποία υπάρχει διασύνδεση,

(δ) η θέσπιση ή η έγκριση μηχανισμών αντιμετώπισης της συμφόρησης δυναμικού στο δίκτυο φυσικού αερίου,

(ε) η προστασία των καταναλωτών φυσικού αερίου κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 40,

(στ) η διαβούλευση με τον Υπουργό κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 43(4) για λήψη απόφασης αναφορικά με αίτηση που υποβάλλεται από επιχείρηση φυσικού αερίου για προσωρινή παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 30,

(ζ) η άρνηση χορήγησης άδειας για κατασκευή και εκμετάλλευση δικτύων αγωγών διανομής, κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 14,

(η) η ρύθμιση των διατιμήσεων, χρεώσεων και άλλων όρων και προϋποθέσεων που επιβάλλονται από τις επιχειρήσεις φυσικού αερίου για οποιαδήποτε προσφερόμενη υπηρεσία,

(θ) η θέσπιση, δημοσίευση και θέση σε ισχύ Κανονισμών προδιαγραφών ποιότητας με τις οποίες οφείλουν να συμμορφώνονται οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου,

(ι) η έκδοση Κανονισμών,

(ια) η επίλυση διαφορών κατά τα διαλαμβανόμενα στα άρθρα 36, 37 ή 40(1) ή (11),

(ιβ) η λήψη κατάλληλων και αποτελεσματικών μέτρων για τον έλεγχο και τη διαφάνεια, ώστε να αποφεύγεται τυχόν κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, ιδιαίτερα σε βάρος των καταναλωτών,

(ιγ) την σύσταση, τήρηση και διαχείριση Μητρώου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7Β του παρόντος Νόμου.

(ιδ) Ο έλεγχος της συμμόρφωσης των διαχειριστών των συστημάτων μεταφοράς και διανομής προς τις στοιχειώδεις προδιαγραφές για τη συντήρηση και την ανάπτυξη του δικτύου μεταφοράς και διανομής, συμπεριλαμβανομένου του δυναμικού διασύνδεσης, όπου εφαρμόζεται·

(ιε) η εξασφάλιση της συμμόρφωσης των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς και διανομής και, όπου συντρέχει περίπτωση, των ιδιοκτητών των συστημάτων, καθώς και όλων των επιχειρήσεων φυσικού αερίου, προς τις υποχρεώσεις που υπέχουν από τον παρόντα Νόμο και από κάθε άλλη συναφή νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ άλλων όσον αφορά διασυνοριακά θέματα·

(ιστ) η συνεργασία για διασυνοριακά θέματα με τη ρυθμιστική αρχή ή τις ρυθμιστικές αρχές των κρατών μελών και με τον Οργανισμό∙ και όσον αφορά την υποδομή προς και από τρίτη χώρα, σε περίπτωση που το πρώτο σημείο διασύνδεσης με το δίκτυο των κρατών μελών βρίσκεται στη Δημοκρατία, η συνεργασία με τις οικείες αρχές της τρίτης χώρας κατόπιν διαβούλευσης με τις ρυθμιστικές αρχές άλλων οικείων κρατών μελών, με σκοπό να διασφαλίσουν ότι, όσον αφορά την εν λόγω υποδομή, η Οδηγία 2009/73/ΕΚ εφαρμόζεται με συνέπεια στο έδαφος των κρατών μελών∙

(ιζ) η συμμόρφωση προς τις σχετικές, νομικά δεσμευτικές αποφάσεις του Οργανισμού και της Επιτροπής και η υλοποίησή τους·

(ιη) η ετήσια υποβολή Έκθεσης προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Οργανισμό και την Επιτροπή σχετικά με τη δραστηριότητά τους και την εκπλήρωση των καθηκόντων της. Οι εκθέσεις αυτές αφορούν όλα τα μέτρα που ελήφθησαν και τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν σε κάθε ένα από τα καθήκοντα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο. Η ΡΑΕΚ καταθέτει αντίγραφο κάθε τέτοιας έκθεσης στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων και φροντίζει ώστε το κοινό να έχει εύκολη πρόσβαση στην έκθεση·

(ιθ) η εξασφάλιση της μη ύπαρξης διασταυρούμενων επιδοτήσεων μεταξύ των δραστηριοτήτων μεταφοράς, διανομής, αποθήκευσης, ΥΦΑ και προμήθειας·

(κ) η παρακολούθηση των επενδυτικών προγραμμάτων του διαχειριστή συστήματος μεταφοράς και η παροχή, με την ετήσια έκθεσή της, αξιολόγησης των επενδυτικών προγραμμάτων του διαχειριστή συστήματος μεταφοράς όσον αφορά τη συνέπειά τους με το διακοινοτικό πρόγραμμα ανάπτυξης του δικτύου που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο β) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009. Η αξιολόγηση αυτή μπορεί να περιέχει συστάσεις για την τροποποίηση των επενδυτικών αυτών προγραμμάτων·

(κα) η παρακολούθηση της συμμόρφωσης προς τους κανόνες ασφαλείας και αξιοπιστίας του δικτύου και η αξιολόγηση των προηγούμενων επιδόσεων, καθώς και η έγκριση των προτύπων και των απαιτήσεων για την ποιότητα υπηρεσίας και εφοδιασμού ή τη συμβολή σε αυτό σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες αρχές·

(κβ) η παρακολούθηση του επιπέδου διαφάνειας, συμπεριλαμβανομένων των τιμών χονδρικής, και η διασφάλιση της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων φυσικού αερίου προς τις υποχρεώσεις περί διαφάνειας·

(κγ) η παρακολούθηση του βαθμού και της αποτελεσματικότητας του ανοίγματος της αγοράς και του ανταγωνισμού σε επίπεδο χονδρικής και λιανικής, συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών φυσικού αερίου, των τιμών για τους οικιακούς πελάτες, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων προπληρωμής, το ποσοστό αλλαγής προμηθευτή, το ποσοστό διακοπής της παροχής, τα τέλη για την εκτέλεση των υπηρεσιών συντήρησης και τα παράπονα των οικιακών πελατών, καθώς και οποιαδήποτε στρέβλωση ή περιορισμό του ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης της παροχής τυχόν συναφών πληροφοριών. Η ΡΑΕΚ οφείλει να φέρει ενώπιον των οικείων αρχών ανταγωνισμού τυχόν σχετικές υποθέσεις·

(κδ) ο έλεγχος της εμφάνισης περιοριστικών συμβατικών πρακτικών, μεταξύ δε άλλων, ρητρών αποκλειστικότητας, που θα μπορούσαν να εμποδίσουν μεγάλους μη οικιακούς πελάτες να συνάψουν σύμβαση ταυτόχρονα με περισσότερους από έναν προμηθευτές ή που μπορούν να περιορίσουν την επιλογή τους στο θέμα αυτό. Όπου αρμόζει, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές ενημερώνουν τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού για τις πρακτικές αυτές·

(κε) ο σεβασμός της συμβατικής ελευθερίας όσον αφορά τις συμβάσεις προμήθειας με δυνατότητα διακοπής, καθώς και όσον αφορά τις μακροπρόθεσμες συμβάσεις, υπό τον όρο ότι είναι συμβατές με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη νομοθεσία της Δημοκρατίας και συνεπείς προς τις πολιτικές της Ένωσης·

(κστ) η παρακολούθηση του χρόνου που χρειάζονται οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και διανομής για τη σύνδεση και τις επισκευές·

(κζ) η παρακολούθηση και η εξέταση των όρων πρόσβασης στην αποθήκευση, στα αποθέματα εντός αγωγών και σε άλλες βοηθητικές υπηρεσίες κατά τα προβλεπόμενα στο Μέρος VII του παρόντος Νόμου·

(κη) η διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της εφαρμογής των μέτρων προστασίας των καταναλωτών, περιλαμβανομένων όσων αναφέρονται στο άρθρο 40·

(κθ) η δημοσίευση συστάσεων, τουλάχιστον ανά έτος, σχετικά με τη συμμόρφωση των τιμών προμήθειας προς το άρθρο 6(1)(ια), 6(1)(ιβ), 39, 40(2)(ιx), 40(6) και 40(7), και η διαβίβαση τους στις αρμόδιες αρχές, όταν χρειάζεται·

(λ) η εξασφάλιση της πρόσβασης σε δεδομένα κατανάλωσης πελατών, την παροχή, για προαιρετική χρήση, ενός εύληπτου εναρμονισμένου μορφότυπου σε εθνικό επίπεδο για τα δεδομένα κατανάλωσης και την ταχεία πρόσβαση όλων των πελατών σε αυτά τα δεδομένα σύμφωνα με την παράγραφο (θ) του εδαφίου (2) του άρθρου 40·

(λα) η παρακολούθηση της εφαρμογής των κανόνων που αφορούν το ρόλο και τις αρμοδιότητες των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς, των διαχειριστών συστημάτων διανομής, των προμηθευτών και των πελατών και άλλων παραγόντων της αγοράς σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2009·

(λβ) η παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής των κριτηρίων βάσει των οποίων καθορίζεται κατά πόσον μια εγκατάσταση αποθήκευσης υπάγεται στο άρθρο 31, εδάφια (2), (3) και (4)·

(λγ) η παρακολούθηση της υλοποίησης των μέτρων διασφάλισης που αναφέρονται στο άρθρο 6(3) και 42 και η συμβολή στη συμβατότητα των διαδικασιών ανταλλαγής δεδομένων για τις πλέον σημαντικές διαδικασίες της αγοράς σε περιφερειακό επίπεδο·

(λδ) η έκδοση δεσμευτικών αποφάσεων για τις επιχειρήσεις φυσικού αερίου·

(λε) η έρευνα για τη λειτουργία των αγορών φυσικού αερίου και η λήψη αποφάσεων και η επιβολή των κατάλληλων, αναγκαίων και αναλογικών μέτρων για την προαγωγή του αποτελεσματικού ανταγωνισμού και την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς. Εφόσον απαιτείται, η ΡΑΕΚ δύναται επίσης να συνεργάζεται με την εθνική αρχή ανταγωνισμού και τις ρυθμιστικές αρχές χρηματαγοράς ή την Επιτροπή στη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με το νόμο περί ανταγωνισμού·

(λστ) η απαίτηση πληροφοριών από τις επιχειρήσεις φυσικού αερίου χρήσιμες για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, συμπεριλαμβανομένης της αιτιολόγησης κάθε άρνησης για τη χορήγηση πρόσβασης σε τρίτο, και κάθε πληροφορίας για μέτρα που είναι απαραίτητα για την ενίσχυση του δικτύου·

(λζ) η επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων σε επιχειρήσεις φυσικού αερίου οι οποίες δεν συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις που υπέχουν από τον παρόντα Νόμο ή προς τυχόν σχετικές, νομικά δεσμευτικές αποφάσεις της ΡΑΕΚ ή του Οργανισμού ή η πρόταση σε αρμόδιο δικαστήριο να επιβάλλει τις εν λόγω κυρώσεις. Η επιβολή ή η πρόταση επιβολής κυρώσεων μπορεί να είναι ύψους έως 10% του ετήσιου κύκλου εργασιών του διαχειριστή ή έως 10% του ετήσιου κύκλου εργασιών της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης, ανάλογα με την περίπτωση, για μη συμμόρφωση προς τις αντίστοιχες υποχρεώσεις που υπέχουν από τον παρόντα Νόμο· και

(λη) η διάθεση κατάλληλων δικαιωμάτων διενέργειας ερευνών και συναφείς αρμοδιότητες να εντέλλονται τη διευθέτηση διαφορών.

(2)(α) Η ΡΑΕΚ είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό ή την έγκριση, σε επαρκή χρόνο πριν από την έναρξη ισχύος τους, τουλάχιστον των μεθοδολογιών οι οποίες χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό ή τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων για:

(i)τη σύνδεση και την πρόσβαση στα εθνικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων των τιμολογίων μεταφοράς και διανομής, καθώς και των όρων, προϋποθέσεων και τιμολογίων πρόσβασης στις εγκαταστάσεις ΥΦΑ. Τα εν λόγω τιμολόγια ή μεθοδολογίες καθιστούν δυνατή την πραγματοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων στα δίκτυα και τις εγκαταστάσεις ΥΦΑ, κατά τρόπον ώστε οι επενδύσεις αυτές να διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των δικτύων και των εγκαταστάσεων ΥΦΑ·

(ii)την παροχή των υπηρεσιών εξισορρόπησης που πρέπει να παρέχονται με τον πλέον οικονομικό τρόπο και να παρέχουν τα κατάλληλα κίνητρα στους χρήστες του συστήματος ώστε αυτοί να εξισορροπούν τη συνεισφορά και την κατανάλωσή τους. Οι υπηρεσίες εξισορρόπησης πρέπει να παρέχονται με τρόπο δίκαιο και χωρίς διακρίσεις και να βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια· και

(iii) την πρόσβαση σε διασυνοριακές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών για την εκχώρηση δυναμικότητας και τη διαχείριση συμφόρησης.

(β) Οι μεθοδολογίες ή οι όροι και οι προϋποθέσεις της παραγράφου (α) πιο πάνω δημοσιεύονται.

(γ) Κατά τον καθορισμό ή την έγκριση των τιμολογίων ή των μεθοδολογιών και των υπηρεσιών εξισορρόπησης, η ΡΑΕΚ εξασφαλίζει ότι παρέχονται τα κατάλληλα κίνητρα στους διαχειριστές δικτύων μεταφοράς, διανομής, ΥΦΑ και αποθήκευσης βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, για να βελτιώνουν τις επιδόσεις, να προωθούν την ολοκλήρωση της αγοράς και την ασφάλεια του εφοδιασμού και να ενισχύουν τις συναφείς δραστηριότητες έρευνας.

(δ) Η ΡΑΕΚ παρακολουθεί τη διαχείριση συμφόρησης των εθνικών δικτύων μεταφοράς φυσικού αερίου, περιλαμβανομένων των γραμμών διασύνδεσης, και την εφαρμογή των κανόνων διαχείρισης της συμφόρησης. Προς τούτο, οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς ή οι φορείς της αγοράς υποβάλλουν τους κανόνες τους για τη διαχείριση της συμφόρησης, περιλαμβανομένης της κατανομής δυναμικότητας, στη ΡΑΕΚ. Η ΡΑΕΚ μπορεί να ζητήσει τροποποιήσεις αυτών των κανόνων.

(ε) Η ΡΑΕΚ έχει το δικαίωμα να απαιτεί από τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς, αποθήκευσης, ΥΦΑ και διανομής να τροποποιούν, αν χρειάζεται, τους όρους και τις προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των τιμολογίων και των μεθοδολογιών που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, προκειμένου να εξασφαλίζεται η αναλογικότητα και η αμερόληπτη εφαρμογή τους. Σε περίπτωση καθυστέρησης στον ορισμό των τιμολογίων μεταφοράς, αποθήκευσης, ΥΦΑ και διανομής, η ΡΑΕΚ έχει τη δυνατότητα να ορίσει ή να εγκρίνει προσωρινά τιμολόγια μεταφοράς, αποθήκευσης, ΥΦΑ και διανομής ή προσωρινές μεθοδολογίες, και να αποφασίσει για τα κατάλληλα αντισταθμιστικά μέτρα, εάν τα τελικά τιμολόγια ή μεθοδολογίες αποκλίνουν από τα προσωρινά τιμολόγια ή τις μεθοδολογίες.

(στ) Κάθε θιγόμενο μέρος που έχει δικαίωμα προσφυγής σχετικά με απόφαση για μεθοδολογίες που λήφθηκε σύμφωνα με το παρόν άρθρο ή, σε περιπτώσεις που η ΡΑΕΚ έχει υποχρέωση διαβούλευσης σχετικά με τα προτεινόμενα τιμολόγια ή τις προτεινόμενες μεθόδους, δύναται, το αργότερο εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης ή της πρότασης απόφασης, να υποβάλει προσφυγή για επανεξέταση. Η εν λόγω προσφυγή δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

(ζ) Οποιοδήποτε μέρος επιθυμεί να υποβάλει καταγγελία κατά διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς, αποθήκευσης, ΥΦΑ ή διανομής σε συνάρτηση με τις υποχρεώσεις των συγκεκριμένων διαχειριστών βάσει του παρόντος Νόμου, μπορεί να υποβάλλει την καταγγελία στη ΡΑΕΚ, η οποία, ενεργώντας ως αρχή επίλυσης των διαφορών, εκδίδει απόφαση εντός δύο μηνών από την παραλαβή της καταγγελίας. Η περίοδος αυτή είναι δυνατόν να παραταθεί κατά δύο μήνες όταν η ΡΑΕΚ ζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες. Η παραταθείσα περίοδος μπορεί να παραταθεί περαιτέρω, με τη σύμφωνη γνώμη του καταγγέλλοντος. Η απόφαση της ΡΑΕΚ έχει δεσμευτική ισχύ, εκτός εάν και έως ότου ακυρωθεί κατόπιν προσφυγής.

(η) Η ΡΑΕΚ θεσπίζει κατάλληλους και αποτελεσματικούς μηχανισμούς ρύθμισης, ελέγχου και διαφάνειας ώστε να αποφεύγεται κάθε κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, ιδίως σε βάρος των πελατών, καθώς και κάθε επιθετική συμπεριφορά.

(θ) Στις περιπτώσεις μη τήρησης των κανόνων περί εμπιστευτικότητας όπως επιβάλλει ο παρών Νόμος, λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων διοικητικών μέτρων ή μέτρων ποινικής δίωξης, σύμφωνα με τις οικείες νομοθετικές διατάξεις τους, κατά των υπεύθυνων φυσικών ή νομικών προσώπων.

(ι) Οι προσφυγές που αναφέρονται στις παραγράφους (ζ) και (ε) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, δεν θίγουν τα δικαιώματα άσκησης προσφυγής δυνάμει του κοινοτικού ή/και του εθνικού δικαίου.

(ια) Οι αποφάσεις της ΡΑΕΚ είναι πλήρως αιτιολογημένες προκειμένου να υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο και διαθέσιμες στο κοινό, ενώ παράλληλα προστατεύουν την εμπιστευτικότητα των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών.

(ιβ) Ο Υπουργός εξασφαλίζει ότι υπάρχουν κατάλληλοι μηχανισμοί σε εθνικό επίπεδο δυνάμει των οποίων μέρος θιγόμενο από την απόφασή της έχει δικαίωμα προσφυγής σε φορέα ανεξάρτητο από τα εμπλεκόμενα μέρη και από την κυβέρνηση.

(3) Η ΡΑΕΚ διασφαλίζει ότι:

(α) Διενεργείται εκτίμηση του δυναμικού ενεργειακής απόδοσης των υποδομών φυσικού αερίου, ιδίως όσον αφορά τη μεταφορά, τη διανομή, τη διαχείριση φορτίου και τη διαλειτουργικότητα, καθώς και τη σύνδεση με τις εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων πρόσβασης σε εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας πολύ μικρής κλίμακας∙ και

(β) προσδιορίζονται συγκεκριμένα μέτρα και επενδύσεις για την επίτευξη οικονομικώς αποδοτικών βελτιώσεων της ενεργειακής απόδοσης στην υποδομή δικτύου, με χρονοδιάγραμμα για την εισαγωγή τους.

(4) Η ΡΑΕΚ εξασφαλίζει ότι, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, οικονομικώς εύλογο και ανάλογο προς τη δυνητική εξοικονόμηση ενέργειας, παρέχονται σε ανταγωνιστική τιμή στους τελικούς πελάτες φυσικού αερίου, ατομικοί μετρητές που αντικατοπτρίζουν επακριβώς την πραγματική κατανάλωση φυσικού αερίου του τελικού πελάτη και παρέχουν πληροφορίες όσον αφορά τον πραγματικό χρόνο χρήσης:

Νοείται ότι, οι ατομικοί μετρητές παρέχονται σε ανταγωνιστική τιμή όταν αντικαθίσταται υπάρχων μετρητής, εκτός εάν είναι τεχνικώς αδύνατο ή δεν είναι οικονομικώς αποδοτικό σε σχέση με τις εκτιμώμενες δυνατότητες μακροπρόθεσμης εξοικονόμησης ενέργειας:

Νοείται περαιτέρω ότι, οι ατομικοί μετρητές παρέχονται σε ανταγωνιστική τιμή όταν πραγματοποιείται νέα σύνδεση σε νέο κτίριο, ή σε κτίριο που υφίσταται ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας, σύμφωνα με τον περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμο.

(5) Η ΡΑΕΚ δύναται, κατά την ενάσκηση των εξουσιών, αρμοδιοτήτων και καθηκόντων της ως Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011, να διενεργεί όλες τις απαραίτητες έρευνες και να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο και προς τούτο:

(α) Nα έχει πρόσβαση σε οποιοδήποτε σχετικό, έγγραφο ανεξαρτήτως της μορφής αποθήκευσής του, και να λαμβάνει αντίγραφό του·

(β) να ζητά  πληροφορίες από οποιοδήποτε εμπλεκόμενο πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που παρεμβαίνουν διαδοχικά στη διαβίβαση των εντολών ή στην εκτέλεση των σχετικών πράξεων, καθώς επίσης των εντολέων τους, και, εάν είναι αναγκαίο, να καλεί οποιοδήποτε από αυτά τα πρόσωπα ή εντολείς σε ακρόαση·

(γ) να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους και έρευνες·

(δ) να εισέρχεται  σε  εγκαταστάσεις φυσικών και νομικών προσώπων, εξαιρουμένων των κατοικιών, για την κατάσχεση εγγράφων και δεδομένων οποιασδήποτε μορφής, εφόσον υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι τα έγγραφα ή τα δεδομένα που σχετίζονται με το αντικείμενο της επιθεώρησης ή της έρευνας ενδέχεται να είναι κρίσιμα για τη στοιχειοθέτηση υπόθεσης εκμετάλλευσης εμπιστευτικής πληροφορίας ή χειραγώγησης της αγοράς, κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

(ε)να απαιτεί υπάρχοντα στοιχεία για τηλεφωνικές συνδιαλέξεις και υπάρχοντα αρχεία διακίνησης δεδομένων·(στ)να απαιτεί τη διακοπή κάθε πρακτικής αντίθετης προς τον παρόντα Νόμο·

(ζ)να ζητά δικαστικά τη δέσμευση ή την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων·

(η)χωρίς επηρεασμό των εξουσιών της ΡΑΕΚ δυνάμει του άρθρου 7(1)(α), να ζητά από αρμόδιο δικαστήριο ή από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις περιπτώσεις που εμπίπτουν στον περί Κατάχρησης της Αγοράς Νόμο, προσωρινή απαγόρευση άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας·

(θ)να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ορθή ενημέρωση του κοινού, συμπεριλαμβανομένης της διόρθωσης ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών που δημοσιοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, απαιτώντας από οποιοδήποτε πρόσωπο που δημοσίευσε ή διέδωσε ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες τη  δημοσίευση διορθωτικής δήλωσης.

(6) Κατά την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων της ως Αρμόδια Αρχή για τη διασφάλιση της εφαρμογής των προνοιών του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011, η ΡΑΕΚ ασκεί τις εξουσίες της:

(i) Απευθείας, ή

(ii) σε συνεργασία με άλλες αρχές, ή

(iii) με αίτηση προς τις αρμόδιες δικαστικές αρχές:

Νοείται ότι, η ΡΑΕΚ μπορεί, κατά περίπτωση, να ασκεί τις εξουσίες έρευνας, σε συνεργασία με τις οργανωμένες αγορές, τα συστήματα αντιστοίχησης των εντολών ή άλλα πρόσωπα που κατ’ επάγγελμα διεκπεραιώνουν συναλλαγές.