Αρμοδιότητες της ΡΑΕΚ

7. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 30 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003, υπάγεται στην αρμοδιότητα της ΡΑΕΚ -

(α) Η χορήγηση, έλεγχος, τροποποίηση, αναστολή ή ανάκληση άδειας που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος Νόμου,

(β) η έγκριση των όρων και των προϋποθέσεων σύνδεσης και πρόσβασης στο δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των διατιμήσεων μεταφοράς και διανομής, καθώς και των όρων, των προϋποθέσεων και των διατιμήσεων για πρόσβαση στις εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου,

(γ) ο καθορισμός των κανόνων διαχείρισης και κατανομής του δυναμικού διασύνδεσης, σε συνεννόηση με την ή τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών με τα οποία υπάρχει διασύνδεση,

(δ) η θέσπιση ή η έγκριση μηχανισμών αντιμετώπισης της συμφόρησης δυναμικού στο δίκτυο φυσικού αερίου,

(ε) η προστασία των καταναλωτών φυσικού αερίου κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 38,

(στ) η διαβούλευση με τον Υπουργό κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 41(4) για λήψη απόφασης αναφορικά με αίτηση που υποβάλλεται από επιχείρηση φυσικού αερίου για προσωρινή παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 28,

(ζ) η άρνηση χορήγησης άδειας για κατασκευή και εκμετάλλευση δικτύων αγωγών διανομής, κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 14,

(η) η ρύθμιση των διατιμήσεων, χρεώσεων και άλλων όρων και προϋποθέσεων που επιβάλλονται από τους κατόχους αδειών για οποιαδήποτε προσφερόμενη υπηρεσία, με βάση τους όρους των αδειών τους,

(θ) η θέσπιση, δημοσίευση και θέση σε ισχύ Κανονισμών προδιαγραφών ποιότητας με τις οποίες οφείλουν να συμμορφώνονται οι κάτοχοι άδειας,

(ι) η έκδοση Κανονισμών,

(ια) η επίλυση διαφορών κατά τα διαλαμβανόμενα στα άρθρα 34(1) ή 36(3), και

(ιβ) η λήψη κατάλληλων και αποτελεσματικών μέτρων για τον έλεγχο και τη διαφάνεια, ώστε να αποφεύγεται τυχόν κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, ιδιαίτερα σε βάρος των καταναλωτών.