Τήρηση ετήσιων λογαριασμών

27.-(1) Η ΡΑΕΚ μεριμνά και διασφαλίζει ότι οι λογαριασμοί των επιχειρήσεων φυσικού αερίου, τηρούνται σύμφωνα με τα εδάφια (2) έως (5) .

(2) Ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς ή τη νομική μορφή τους, οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου καταρτίζουν, υποβάλλουν προς έλεγχο και δημοσιεύουν τους ετήσιους λογαριασμούς τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου.

(3) Οι επιχειρήσεις, οι οποίες δεν υποχρεούνται να δημοσιεύουν τους ετήσιους λογαριασμούς τους σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, οφείλουν να τηρούν στην έδρα τους αντίγραφα στη διάθεση του κοινού.

(4) Οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου, τηρούν στα εσωτερικά τους λογιστικά, χωριστούς λογαριασμούς για τις δραστηριότητες της μεταφοράς, διανομής, προμήθειας, υγροποιημένου φυσικού αερίου και αποθήκευσης, και όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο, ενοποιημένους λογαριασμούς για άλλες δραστηριότητες που δεν συνδέονται με το φυσικό αέριο, όπως θα απαιτείτο εάν οι εν λόγω δραστηριότητες διεξάγονταν από διαφορετικές επιχειρήσεις, με σκοπό την αποφυγή διακρίσεων, διασταυρούμενων επιδοτήσεων και στρεβλώσεων του ανταγωνισμού.

(5) Οι λογαριασμοί που αναφέρονται στο εδάφιο (4) περιλαμβάνουν ισολογισμό και λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως για κάθε δραστηριότητα.

(6) Οι επιχειρήσεις διευκρινίζουν, στα εσωτερικά τους λογιστικά, τους κανόνες κατανομής του ενεργητικού και παθητικού, των δαπανών και εσόδων, καθώς και τους κανόνες απόσβεσης, με την επιφύλαξη των εφαρμοζομένων δυνάμει της ισχύουσας νομοθεσίας περί λογιστικής, τους οποίους εφαρμόζουν για την κατάρτιση των χωριστών λογαριασμών που αναφέρονται στο εδάφιο (4).

(7) Οι κανόνες που αναφέρονται στο εδάφιο (6), ελέγχονται από τη ΡΑΕΚ και μπορούν να τροποποιούνται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με την έγκριση της ΡΑΕΚ, οι δε τροποποιήσεις πρέπει να επισημαίνονται και να αιτιολογούνται δεόντως.

(8) Οι ετήσιοι λογαριασμοί παραθέτουν σε παράρτημα, τις σημαντικές πράξεις που έχουν πραγματοποιηθεί με συνδεδεμένες επιχειρήσεις.