Παράβαση άδειας

13.-(1) Σε περίπτωση που η ΡΑΕΚ έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι ο κάτοχος άδειας παραβιάζει ή πιθανό να παραβιάζει όρο ή προϋπόθεση της άδειας, δύναται να εκδίδει και να επιδίδει ειδοποίηση στον κάτοχο της άδειας, η οποία θα διαλαμβάνει τ’ ακόλουθα:

(α) Τον όρο ή την προϋπόθεση που η ΡΑΕΚ κρίνει ότι παραβιάζεται ή δυνατό να παραβιάζεται από τον κάτοχο της άδειας,

(β) τις πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες κατά τη γνώμη της ΡΑΕΚ δυνατό να συνιστούν ή δυνατό ν’ αποτελέσουν παράβαση του σχετικού όρου ή της σχετικής προϋπόθεσης, και

(γ) τη χρονική περίοδο, η οποία δεν θα είναι μικρότερη των 30 ημερών από την έκδοση της ειδοποίησης, μέσα

στην οποία μπορούν να υποβληθούν γραπτώς ενστάσεις και παραστάσεις.

(2) Η ΡΑΕΚ εξετάζει τις παραστάσεις και ενστάσεις που υποβάλλονται δυνάμει του εδαφίου 1(γ) και ενημερώνει γραπτώς τους ενδιαφερόμενους για το αποτέλεσμα της εν λόγω εξέτασης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

(3) Κατά την εξέταση, που γίνεται δυνάμει του εδαφίου (2), η ΡΑΕΚ έχει τη δυνατότητα να εκδίδει διάταγμα με το οποίο να επιβάλλει στον κάτοχο άδειας να λάβει τέτοια μέτρα, τα οποία κρίνει αναγκαία για την επανόρθωση της παράβασης ή για την αποτροπή μελλοντικής παράβασης.

(4) Στην περίπτωση που ο κάτοχος της άδειας παραλείψει να επανορθώσει την παράβαση μέσα σε ένα μήνα από την έκδοση του διατάγματος ή σε τόση άλλη χρονική περίοδο που η ΡΑΕΚ ήθελε oρίσει, η ΡΑΕΚ δύναται:

(α) Σύμφωνα με διαδικασία υπολογισμού διοικητικών προστίμων που ρυθμίζεται με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου -

(i) να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο ανάλογα με τη φύση, τη σοβαρότητα και διάρκεια της παράβασης·

(ii) επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, για κάθε μέρα που εξακολουθεί να υφίσταται η παράβαση,

(β) να κινήσει διαδικασία για την ανάκληση της άδειας σύμφωνα με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, αν με οποιοδήποτε τρόπο διαπιστωθεί παράβαση όρου άδειας ή τεχνικών κανόνων που έχουν ως αποτέλεσμα να θέτουν σε άμεσο κίνδυνο ζωές ή περιουσία, η ΡΑΕΚ δύναται να εκδώσει και επιδώσει αμέσως στον επηρεαζόμενο κάτοχο άδειας, διάταγμα αναστολής της άδειας για τόση χρονική περίοδο, όση θεωρήσει αναγκαία υπό τις περιστάσεις:

Νοείται περαιτέρω ότι, για τη διαδικασία αναστολής άδειας, ακολουθείται κατ’ αναλογία η διαδικασία της ανάκλησης άδειας.