Άδειες

12.-(1) Άδεια που χορηγείται σύμφωνα με το Νόμο αυτό, τροποποιείται ή ανακαλείται ή αναστέλλεται ή μεταβιβάζεται ή παρατείνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται σε σχετικούς επί τούτου Κανονισμούς που εκδίδονται από τη ΡΑΕΚ δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 47.

(2) Ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες διατάξεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, η ΡΑΕΚ δύναται προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με εκδοθείσα δυνάμει των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 44 απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ή/και με τις διατάξεις των Κανονισμών, που εκδίδει το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του εδαφίου (5) του άρθρου 44, να τροποποιήσει ανάλογα ή να ανακαλέσει οποιαδήποτε χορηγηθείσα δυνάμει του παρόντος Νόμου άδεια.