Παράβαση άδειας

13.-(1) Σε περίπτωση που η ΡΑΕΚ έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι ο κάτοχος άδειας παραβιάζει ή πιθανό να παραβιάζει όρο ή προϋπόθεση της άδειας, δύναται να εκδίδει και να επιδίδει ειδοποίηση στον κάτοχο της άδειας, η οποία θα διαλαμβάνει τ’ ακόλουθα:

(α) Τον όρο ή την προϋπόθεση που η ΡΑΕΚ κρίνει ότι παραβιάζεται ή δυνατό να παραβιάζεται από τον κάτοχο της άδειας,

(β) τις πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες κατά τη γνώμη της ΡΑΕΚ δυνατό να συνιστούν ή δυνατό ν’ αποτελέσουν παράβαση του σχετικού όρου ή της σχετικής προϋπόθεσης, και

(γ) τη χρονική περίοδο, η οποία δεν θα είναι μικρότερη των 30 ημερών από την έκδοση της ειδοποίησης, μέσα

στην οποία μπορούν να υποβληθούν γραπτώς ενστάσεις και παραστάσεις.

(2) Η ΡΑΕΚ εξετάζει τις παραστάσεις και ενστάσεις που υποβάλλονται δυνάμει του εδαφίου 1(γ) και ενημερώνει γραπτώς τους ενδιαφερόμενους για το αποτέλεσμα της εν λόγω εξέτασης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

(3) Κατά την εξέταση, που γίνεται δυνάμει του εδαφίου (2), η ΡΑΕΚ έχει τη δυνατότητα να εκδίδει διάταγμα με το οποίο να επιβάλλει στον κάτοχο άδειας να λάβει τέτοια μέτρα, τα οποία κρίνει αναγκαία για την επανόρθωση της παράβασης ή για την αποτροπή μελλοντικής παράβασης.

(4) Σε περίπτωση που ο κάτοχος άδειας παραβιάζει οποιοδήποτε όρο, προϋπόθεση ή περιορισμό της εν λόγω άδειας ή παραλείπει να συμμορφωθεί με διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (3), η ΡΑΕΚ δύναται -

(α) να επιβάλει σ’ αυτόν:

(i)διοικητικό πρόστιμο ύψους μέχρι το δέκα τις εκατόν (10%) των ακαθάριστων εσόδων που πραγματοποίησε κατά το έτος μέσα στο οποίο διενεργήθηκε η παράβαση ή κατά το αμέσως προηγούμενο έτος κατά το οποίο διενεργήθηκε η παράβαση, οποιοδήποτε ποσό είναι μεγαλύτερο, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης και το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από χίλια επτακόσια (1700) ευρώ·

(ii)επιπρόσθετα, σε περίπτωση που η παράβαση ή παράλειψη εξακολουθεί να υφίσταται, διοικητικό πρόστιμο από ογδόντα πέντε (85) έως οκτώ χιλιάδες πεντακόσια (8500) ευρώ για κάθε μέρα συνέχισης της παράβασης ή παράλειψης, ανάλογα με τη βαρύτητα αυτής·

(iii)σε περίπτωση που αποδεικνύεται ότι προσπορίστηκε αθέμιτο όφελος από την παράβαση, διοικητικό πρόστιμο ύψους μέχρι του διπλάσιου του οφέλους που αποδεδειγμένα αθέμιτα προσπορίστηκε από την εν λόγω παράβαση· ή/και

(β) να ανακαλέσει την άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών για την έκδοση αδειών φυσικού αερίου που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 47(2)(α):

Νοείται ότι, αν με οποιοδήποτε τρόπο διαπιστωθεί παράβαση όρου, προϋπόθεσης ή περιορισμού άδειας ή τεχνικών κανόνων που έχουν ως αποτέλεσμα να θέσουν σε άμεσο κίνδυνο ζωές ή περιουσία, η ΡΑΕΚ δύναται να εκδώσει και επιδώσει αμέσως στον επηρεαζόμενο κάτοχο άδειας, διάταγμα αναστολής της άδειας για τόση χρονική περίοδο, όση θεωρήσει αναγκαία υπό τις περιστάσεις.