Διαφάνεια και αμεροληψία στις διαδικασίες προμήθειας ενέργειας για ίδια χρήση

19. Οι διαχειριστές δικτύου μεταφοράς προμηθεύονται την ενέργεια που χρησιμοποιούν για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με διαφανείς, αμερόληπτες και βασιζόμενες στην αγορά διαδικασίες.