Ανεξαρτησία διαχειριστών συστήματος μεταφοράς

18.-(1) Σε περίπτωση που ο διαχειριστής συστήματος μεταφοράς αποτελεί μέρος κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης πρέπει να είναι ανεξάρτητος, τουλάχιστον ως προς την οργάνωση και τη λήψη των αποφάσεών του, από άλλες δραστηριότητες που δεν σχετίζονται με τη μεταφορά, χωρίς να απαιτείται διαχωρισμός του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των περιουσιακών στοιχείων του συστήματος μεταφοράς από την κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει κατά πόσο ο διαχειριστής συστήματος μεταφοράς θα είναι ανεξάρτητος ως προς τη νομική μορφή.

(2) Προκειμένου να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του διαχειριστή συστήματος μεταφοράς η οποία αναφέρεται στο εδάφιο (1), εφαρμόζονται τα ακόλουθα ελάχιστα κριτήρια, η συμμόρφωση προς τα οποία ελέγχεται από τη ΡΑΕΚ:

(α) τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση του συστήματος μεταφοράς δεν συμμετέχουν σε εταιρικές δομές της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης φυσικού αερίου, οι οποίες είναι υπεύθυνες, άμεσα ή έμμεσα, για την καθημερινή λειτουργία της παραγωγής, διανομής, ΥΦΑ, αποθήκευσης και της προμήθειας φυσικού αερίου·

(β) πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι τα επαγγελματικά συμφέροντα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση του συστήματος μεταφοράς λαμβάνονται υπόψη κατά τρόπο που διασφαλίζει ότι είναι σε θέση να ενεργούν ανεξάρτητα,

(γ) ο διαχειριστής συστήματος μεταφοράς διαθέτει αποτελεσματικά δικαιώματα λήψης αποφάσεων, ανεξάρτητα από την κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση φυσικού αερίου, σε σχέση με τα πάγια στοιχεία που είναι αναγκαία για τη λειτουργία, τη συντήρηση ή την ανάπτυξη του συστήματος μεταφοράς:

Νοείται ότι, η ύπαρξη κατάλληλων συντονιστικών μηχανισμών, που εξασφαλίζουν ότι προστατεύονται τα οικονομικά δικαιώματα και τα δικαιώματα εποπτείας της διαχείρισης, τα οποία έχει η κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση όσον αφορά την απόδοση των πόρων του διαχειριστή συστήματος μεταφοράς δεν δύναται να εμποδίζεται από τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο  (γ):

Νοείται περαιτέρω ότι, η κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση μετά από διαβούλευση με το διαχειριστή συστήματος μεταφοράς υποβάλλει στη ΡΑΕΚ για έγκριση το ετήσιο σχέδιο χρηματοδότησης ή ισοδύναμο μέσο του διαχειριστή συστήματος μεταφοράς και τα συνολικά όρια για τα επίπεδα χρέωσης του διαχειριστή συστήματος μεταφοράς αλλά δεν δύναται να δίνει εντολές σχετικά με την καθημερινή λειτουργία ή τις επιμέρους αποφάσεις σχετικά με την κατασκευή ή την αναβάθμιση του συστήματος μεταφοράς, οι οποίες δεν υπερβαίνουν τους όρους του εγκεκριμένου χρηματοδοτικού σχεδίου ή οποιουδήποτε ισοδύναμου μέσου·

(δ) ο διαχειριστής συστήματος μεταφοράς-

(ι) καταρτίζει πρόγραμμα συμμόρφωσης το οποίο

(ια) αναφέρονται τα μέτρα που λαμβάνονται προκειμένου να αποκλείεται οποιαδήποτε μεροληπτική συμπεριφορά, και διασφαλίζει την δέουσα παρακολούθηση της τήρησης του προγράμματος ·και

(ιβ) καθορίζονται οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις των εργαζομένων προκειμένου να επιτευχθεί ο εν λόγω στόχος·

(ιι) υποβάλλει στη ΡΑΕΚ ετήσια έκθεση, στην οποία περιγράφονται τα μέτρα συμμόρφωσης που έχουν ληφθεί, η οποία και δημοσιεύεται.