Προστασία πελατών

38.-(1) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 43(2)(η) καθορίζουν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των τελικών πελατών και για την εξασφάλιση υψηλών επιπέδων προστασίας του πελάτη, ιδιαίτερα όσον αφορά τη διαφάνεια σχετικά με τους συμβατικούς όρους και προϋποθέσεις, τις γενικές πληροφορίες και τους μηχανισμούς επίλυσης διαφορών.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), τα μέτρα περιλαμβάνουν και διασφαλίζουν ότι -

(α) Οι τελικοί πελάτες έχουν το δικαίωμα να συνάπτουν σύμβαση με τον φορέα παροχής υπηρεσιών φυσικού αερίου, στην οποία καθορίζονται:

(i) η ταυτότητα και η διεύθυνση του προμηθευτή·

(ii) οι παρεχόμενες υπηρεσίες, τα προσφερόμενα επίπεδα ποιότητας υπηρεσιών καθώς και ο χρόνος έναρξης της σύνδεσης·

(iii) τα είδη των προσφερομένων υπηρεσιών συντήρησης·

(iv) τα μέσα με τα οποία είναι δυνατόν να εξασφαλιστούν πληροφορίες σε σχέση με όλες τις ισχύουσες διατιμήσεις και τέλη συντήρησης·

(v) η διάρκεια της σύμβασης, οι όροι ανανέωσης και τερματισμού της παροχής υπηρεσιών και της σύμβασης·

(vi) οποιεσδήποτε διευθετήσεις για αποζημίωση και επιστροφή καταβληθέντων ποσών, οι οποίες εφαρμόζονται όταν τα συμβατικά επίπεδα ποιότητας των υπηρεσιών δεν πληρούνται· και

(vii) η μέθοδος για την κίνηση των διαδικασιών επίλυσης διαφορών σύμφωνα με την παράγραφο (ε),

(β) οι τελικοί πελάτες ενημερώνονται δεόντως σχετικά με οποιαδήποτε πρόθεση τροποποίησης των συμβατικών όρων και είναι ελεύθεροι να παραιτηθούν από σύμβαση, της οποίας δεν αποδέχονται τους νέους όρους,

(γ) διατίθενται στο κοινό και ιδιαίτερα στους τελικούς πελάτες, διαφανείς πληροφορίες σχετικά με τις ισχύουσες τιμές και διατιμήσεις, καθώς και τις συνήθεις συνθήκες και όρους όσον αφορά την πρόσβαση σε υπηρεσίες φυσικού αερίου και στη χρήση των υπηρεσιών αυτών,

(δ) εφαρμόζονται τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία ευάλωτων πελατών, και

(ε) για την αντιμετώπιση των καταγγελιών των τελικών πελατών, προβλέπονται διαφανείς, απλές και οικονομικά προσιτές διαδικασίες.

(3) Οι εν λόγω Κανονισμοί δύνανται επίσης να καθορίζουν διαδικασία που να καθιστά δυνατή τη δίκαιη και ταχεία διευθέτηση διαφορών, προβλέποντας, όπου αιτιολογείται, σύστημα επιστροφών ή/και αποζημιώσεων.

(4) Οι εν λόγω Κανονισμοί δύνανται επίσης να προβλέπουν για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την επίτευξη των στόχων κοινωνικής και οικονομικής συνοχής, προστασίας του περιβάλλοντος και ασφάλειας της προμήθειας, ιδίως μέσω της συντήρησης και κατασκευής της αναγκαίας υποδομής του δικτύου, συμπεριλαμβανομένου του δυναμικού διασύνδεσης.