Τεχνικοί κανόνες σχεδιασμού και λειτουργίας φυσικού αερίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου

15.-(1) Η ΡΑΕΚ μεριμνά για την ετοιμασία και τη δημοσίευση τεχνικών κανόνων, που ορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τεχνικού σχεδιασμού και λειτουργίας για τη σύνδεση με το δίκτυο εγκαταστάσεων υγροποιημένου φυσικού αερίου, εγκαταστάσεων αποθήκευσης, άλλων δικτύων μεταφοράς ή διανομής και απευθείας αγωγών φυσικού αερίου.

(2) Οι τεχνικοί κανόνες διασφαλίζουν τη λειτουργικότητα των δικτύων και είναι αντικειμενικοί και αμερόληπτοι.

(3) Οι τεχνικοί κανόνες εκδίδονται σε μορφή που ήθελε καθορίσει η ΡΑΕΚ και κοινοποιούνται στην Επιτροπή.