Τεχνικοί κανόνες σχεδιασμού και λειτουργίας φυσικού αερίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου

15.-(1) Η ΡΑΕΚ διασφαλίζει τον καθορισμό κριτηρίων τεχνικής ασφάλειας και την ετοιμασία και τη δημοσίευση τεχνικών κανόνων, που ορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τεχνικού σχεδιασμού και λειτουργίας για τη σύνδεση με το δίκτυο εγκαταστάσεων ΥΦΑ, εγκαταστάσεων αποθήκευσης, άλλων δικτύων μεταφοράς ή διανομής και απευθείας γραμμών φυσικού αερίου.

(2) Οι τεχνικοί κανόνες διασφαλίζουν τη λειτουργικότητα των συστημάτων και είναι αντικειμενικοί και αμερόληπτοι.

(3) Οι τεχνικοί κανόνες εκδίδονται σε μορφή που ήθελε καθορίσει η ΡΑΕΚ, λαμβάνοντας υπόψη τις όποιες συστάσεις δυνατόν να προβεί ο Οργανισμός για την επίτευξη συμβατότητας των κανόνων αυτών και κοινοποιούνται στην Επιτροπή.