Διορισμός και καθήκοντα του διαχειριστή συστήματος μεταφοράς, αποθήκευσης και ΥΦΑ

16.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 27, το Υπουργικό Συμβούλιο , μετά από διαβουλεύσεις με την ΡΑΕΚ, ορίζει ή απαιτεί από τις επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν στην ιδιοκτησία τους εγκαταστάσεις μεταφοράς, εγκαταστάσεις αποθήκευσης ή εγκαταστάσεις ΥΦΑ, να ορίζουν, για χρονική περίοδο που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, λαμβανομένης υπόψη της απόδοσης και της οικονομικής ισορροπίας, ένα ή περισσότερους διαχειριστές συστήματος μεταφοράς ή/και αποθήκευσης ή/και εγκαταστάσεων ΥΦΑ, που είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργία, διασφάλιση της συντήρησης και την ανάπτυξη των εγκαταστάσεων μεταφοράς, αποθήκευσης και των εγκαταστάσεων ΥΦΑ.

(2) Κάθε διαχειριστής συστήματος μεταφοράς, αποθήκευσης ή/και εγκαταστάσεων ΥΦΑ-

(α) Εκμεταλλεύεται, συντηρεί και αναπτύσσει, υπό οικονομικά αποδοτικές συνθήκες, ασφαλείς, αξιόπιστες και αποτελεσματικές εγκαταστάσεις μεταφοράς, αποθήκευσης, εγκαταστάσεις ΥΦΑ, λαμβάνοντας τη δέουσα μέριμνα για το περιβάλλον και την εξασφάλιση των κατάλληλων μέσω για την τήρηση των υποχρεώσεων παροχής υπηρεσίας,

(β) δεν μεροληπτεί μεταξύ των χρηστών του συστήματος ή των κατηγοριών χρηστών του συστήματος , κυρίως υπέρ των συνδεδεμένων με αυτόν επιχειρήσεων,

(γ) παρέχει σε κάθε άλλο διαχειριστή συστήματος μεταφοράς, σε κάθε άλλο διαχειριστή συστήματος αποθήκευσης, σε κάθε άλλο διαχειριστή συστήματος ΥΦΑ, σε κάθε άλλο διαχειριστή συστήματος διανομής, επαρκείς πληροφορίες, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι, η μεταφορά και η αποθήκευση φυσικού αερίου δύνανται να πραγματοποιούνται κατά τρόπο συμβατό με την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία του διασυνδεδεμένου συστήματος, και

(δ) παρέχει στους χρήστες του συστήματος τις πληροφορίες που χρειάζονται για αποτελεσματική πρόσβαση στο σύστημα.

(3) Οι διαχειριστές συστήματος μεταφοράς θεσπίζουν κανόνες για την εξισορρόπηση του συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων κανόνων για τη χρέωση των χρηστών του συστήματος τους σε περίπτωση έλλειψης ενεργειακής ισορροπίας, οι οποίοι είναι αντικειμενικοί, βάσει των διατάξεων που αναφέρονται στο άρθρο (19) του παρόντος Νόμου διαφανείς και αμερόληπτοι.

(4) Οι διατιμήσεις, οι όροι και προϋποθέσεις για την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους των διαχειριστών συστήματος καταρτίζονται με αμερόληπτο τρόπο και εγκρίνονται από τη ΡΑΕΚ πριν από τη δημοσίευσή τους και θέση τους σε ισχύ.

(5) Ο διαχειριστής συστήματος μεταφοράς δημιουργεί επαρκή διασυνοριακή ικανότητα, εφόσον κάτι τέτοιο είναι τεχνικά εφικτό, με στόχο την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής υποδομής μεταφοράς, ώστε να ανταποκρίνεται σε όλα τα οικονομικώς λογικά και τεχνικώς εφικτά αιτήματα ικανότητας, και λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια του εφοδιασμού σε φυσικό αέριο.