Απαγόρευση πρόσβασης στο δίκτυο

30.-(1) Οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου δύνανται να απαγορεύουν την πρόσβαση στο δίκτυο λόγω έλλειψης δυναμικότητας, ή όταν η πρόσβαση στο δίκτυο τις εμποδίζει να εκπληρώνουν τις αναφερόμενες στο άρθρο 37 Υποχρεώσεις Δημόσιας Ωφελείας, οι οποίες τους έχουν ανατεθεί ή λόγω σοβαρών οικονομικών και χρηματοπιστωτικών δυσχερειών στο πλαίσιο συμβάσεων υποχρεωτικής αγοράς ανεξαρτήτως παραλαβής, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια και τις διαδικασίες του άρθρου 42 και τη δυνατότητα παρέκκλισης κατά διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (1) του ιδίου άρθρου.

(2) Η απαγόρευση που αναφέρεται στο εδάφιο (1), αιτιολογείται δεόντως.

(3) Η ΡΑΕΚ έχει εξουσία να λαμβάνει μέτρα προκειμένου να διασφαλίζει ότι, η επιχείρηση φυσικού αερίου που απαγορεύει την πρόσβαση στο δίκτυο λόγω έλλειψης χωρητικότητας ή λόγω έλλειψης διασύνδεσης, προβαίνει στις αναγκαίες βελτιώσεις, όταν αυτό είναι οικονομικά εφικτό ή όταν ένας δυνητικός πελάτης είναι διατεθειμένος να πληρώσει γι' αυτές.

(4) Τα μέτρα που προβλέπονται στο εδάφιο (1) πιο πάνω, λαμβάνονται από την PAEK, σε περίπτωση που εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 14(1).