Πρόσβαση στην αποθήκευση

31.-(1) Η οργάνωση της πρόσβασης στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και στα αποθέματα εντός των αγωγών, όταν αυτό είναι τεχνικά ή/και οικονομικά αναγκαίο για την παροχή αποτελεσματικής πρόσβασης στο δίκτυο για τον εφοδιασμό πελατών, καθώς επίσης και η οργάνωση της πρόσβασης σε άλλες βοηθητικές υπηρεσίες, γίνεται με τη διαδικασία της ρυθμιζόμενης πρόσβασης.

(2) Η ρυθμιζόμενη πρόσβαση εφαρμόζεται σύμφωνα με αντικειμενικά, διαφανή και αμερόληπτα κριτήρια, τα οποία καθορίζονται σε Κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται από τη ΡΑΕΚ και προνοούν μεταξύ άλλων -

(α) Τις τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται από τις επιχειρήσεις φυσικού αερίου, που προτίθενται να συνδεθούν με τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και τα αποθέματα εντός αγωγών,

(β) τη διασφάλιση ότι οι τεχνικοί όροι, που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις φυσικού αερίου, δεν οδηγούν σε δυσμενή τους διάκριση,

(γ) την αποτελεσματικότητα και την οικονομία στη χρήση και ανάπτυξη των εγκαταστάσεων αποθήκευσης,

(δ) τη δημοσιοποίηση από μέρους των διαχειριστών συστημάτων αποθήκευσης και μεταφοράς, των εγκαταστάσεων αποθήκευσης ή μερών αυτών και των αποθεμάτων εντός των αγωγών τα οποία προσφέρονται.

(3) Στις επιχειρήσεις φυσικού αερίου και στους επιλέγοντες πελάτες, εντός και εκτός του εδάφους που καλύπτεται από διασυνδεδεμένο δίκτυο, παρέχεται το δικαίωμα πρόσβασης στην αποθήκευση, στα αποθέματα εντός αγωγών και σε άλλες βοηθητικές υπηρεσίες, βάση δημοσιευμένων διατιμήσεων ή/και άλλων όρων και υποχρεώσεων χρήσης αυτών των εγκαταστάσεων αποθήκευσης και του περιεχομένου των αγωγών, όταν είναι τεχνικά ή/και οικονομικά αναγκαίο για την παροχή αποτελεσματικής πρόσβασης στο δίκτυο, καθώς και για την οργάνωση της πρόσβασης σε άλλες βοηθητικές υπηρεσίες,

(4) Η ΡΑΕΚ συμβουλεύεται τους χρήστες του συστήματος κατά την ανάπτυξη των διατιμήσεων αυτών ή των μεθόδων υπολογισμού των διατιμήσεων αυτών, μέσω διαδικασίας διαβούλευσης.

(5) Το δικαίωμα πρόσβασης των επιλεγόντων πελατών που αναφέρεται στο εδάφιο (3), δύναται να διασφαλίζεται με τη δυνατότητα που τους παρέχεται να συνάπτουν συμβάσεις προμήθειας με ανταγωνιστικές επιχειρήσεις φυσικού αερίου, άλλες από τις επιχειρήσεις του ιδιοκτήτη και/ή διαχειριστή του συστήματος ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων.

(6) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν για τις βοηθητικές υπηρεσίες και την προσωρινή αποθήκευση που σχετίζονται με εγκαταστάσεις ΥΦΑ και είναι αναγκαίες για τη διαδικασία εκ νέου αεριοποίησης και στη συνέχεια την τροφοδότηση του δικτύου μεταφοράς.