Επίδοση ειδοποιήσεων

49.-(1) Όπου απαιτείται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο επίδοση ειδοποίησης, ακολουθούνται κατ’ αναλογία οι διατάξεις της διαταγής 51 των Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας.

(2) Εταιρεία που συστάθηκε σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, θεωρείται ότι έχει τη συνήθη διαμονή της στο εγγεγραμμένο γραφείο της και κάθε άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο θεωρείται ότι έχει τη συνήθη διαμονή του στα κεντρικά γραφεία ή στο μέρος διεξαγωγής της επιχείρησής του.