Εξουσίες επιθεώρησης, ελέγχου και έρευνας

52. Για σκοπούς ελέγχου εφαρμογής του παρόντος Νόμου, η ΡΑΕΚ έχει τις εξουσίες επιθεώρησης και ελέγχου που καθορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 20 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021 καθώς επίσης τις εξουσίες έρευνας που καθορίζονται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 47(2).