Εξουσίες επιθεώρησης, ελέγχου και έρευνας

52. Για σκοπούς ελέγχου εφαρμογής του παρόντος Νόμου, η ΡΑΕΚ έχει τις εξουσίες επιθεώρησης και ελέγχου που καθορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 97, 98 και 100 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου καθώς επίσης τις εξουσίες έρευνας που καθορίζονται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 47(2).