Εξουσίες επιθεώρησης, ελέγχου και έρευνας

48. Για σκοπούς ελέγχου εφαρμογής του παρόντος Νόμου η ΡΑΕΚ έχει τις εξουσίες επιθεώρησης, ελέγχου και έρευνας που καθορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 92, 93, 95 και 96 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003.