Υποχρέωση απορρήτου

24.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 26, ή οποιασδήποτε άλλης νομικής υποχρέωσης για κοινοποίηση πληροφοριών, ο διαχειριστής δικτύου διανομής τηρεί το απόρρητο των εμπιστευτικών στοιχείων και πληροφοριών οποίες περιέρχονται σε γνώση του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, και

(2) Κατά την αγορά ή την πώληση φυσικού αερίου από συνδεδεμένες επιχειρήσεις, οι διαχειριστές δικτύων διανομής δεν καταχρώνται των εμπιστευτικών στοιχείων και πληροφοριών που λαμβάνουν από τρίτους κατά την παροχή ή τη διαπραγμάτευση παροχής πρόσβασης στο δίκτυο.