Τέλη για επιθεώρηση και παροχή αντιγράφου του Μητρώου

7Γ.-(1) Η ΡΑΕΚ επιτρέπει την επιθεώρηση του Μητρώου αφού καταβληθεί τέλος είκοσι (20) λιρών για κάθε επιθεώρηση.

(2) Η ΡΑΕΚ παραχωρεί πιστοποιημένα αντίγραφα του Μητρώου με την καταβολή τέλους πενήντα (50) λιρών για κάθε πιστοποιημένη σελίδα του Μητρώου ή με την καταβολή εκατόν (100) λιρών για την παραχώρηση πιστοποιημένου αντιγράφου ολόκληρου του Μητρώου.