Πρόσβαση σε ανάντη δίκτυα αγωγών

36.-(1) Λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα, τα οποία κοινοποιούνται στην Επιτροπή, ώστε οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου και οι επιλέγοντες πελάτες, να μπορούν, όπου και αν είναι εγκατεστημένοι, να έχουν πρόσβαση σε ανάντη δίκτυα αγωγών συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων παροχής τεχνικών υπηρεσιών, που συνεπάγεται η πρόσβαση αυτή, σύμφωνα με το άρθρο αυτό, εκτός από τα μέρη των εν λόγω δικτύων και εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται για τοπικές δραστηριότητες παραγωγής στον τόπο όπου παράγεται το αέριο.

(2) Η πρόσβαση δυνάμει του εδαφίου (1), ρυθμίζεται σύμφωνα με Κανονισμούς που εκδίδει η ΡΑΕΚ, οι οποίοι διασφαλίζουν τη δίκαιη και ελεύθερη πρόσβαση, τη δημιουργία ανταγωνιστικής αγοράς στον τομέα του φυσικού αερίου και την αποφυγή κατάχρησης κυρίαρχης θέσης, λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια και την τακτικότητα του ανεφοδιασμού, την υπαρκτή ή εφικτή παραγωγική ικανότητα και την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς επίσης και την ανάγκη για -

(α) Απαγόρευση της πρόσβασης σε περίπτωση συμβατότητας των τεχνικών προδιαγραφών, η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί εύλογα,

(β) αποφυγή δυσκολιών, οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν εύλογα και θα ζημίωναν την αποτελεσματική, υφιστάμενη ή προγραμματισμένη μελλοντική παραγωγή υδρογονανθράκων, στην οποία περιλαμβάνεται και η παραγωγή από κοιτάσματα οριακής οικονομικής βιωσιμότητας,

(γ) ικανοποίηση των ευλόγων και δεόντως αποδεδειγμένων αναγκών του ιδιοκτήτη ή φορέα του ανάντη δικτύου αγωγών για τη μεταφορά και επεξεργασία του φυσικού αερίου και των συμφερόντων όλων των άλλων χρηστών του ανάντη δικτύου, ή των σχετικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διεκπεραίωσης, που ενδέχεται να θίγονται,

(δ) εφαρμογή των νόμων και διοικητικών ρυθμίσεων, για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ή ανάντη αναπτυξιακής δραστηριότητας.

(3) Κανονισμοί, που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 43(2)(ε) προνοούν την ύπαρξη μηχανισμών επίλυσης διαφορών από τη ΡΑΕΚ, ως ανεξάρτητης αρχής, η οποία έχει πρόσβαση σε όλες τις σχετικές πληροφορίες, για την ταχεία επίλυση διαφορών για την πρόσβαση σε ανάντη δίκτυα αγωγών, λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων του εδαφίου (2) και τον αριθμό των μερών, που μπορεί να διαπραγματεύονται την πρόσβαση σε τέτοια δίκτυα.

(4) Σε περίπτωση διασυνοριακών διαφορών, εφαρμόζονται οι εν λόγω μηχανισμοί διευθέτησης σε περίπτωση που η ΡΑΕΚ έχει δικαιοδοσία στο ανάντη δίκτυο αγωγών, το οποίο απαγορεύει την πρόσβαση.

(5) Σε περίπτωση διασυνοριακών διαφορών όπου περισσότερα από ένα κράτη μέλη καλύπτουν το οικείο δίκτυο, η ΡΑΕΚ συνεννοείται με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών ώστε να εξασφαλίζεται η εφαρμογή του παρόντος Νόμου.