Αιφνίδια κρίση

40.-(1) Σε περίπτωση αιφνίδιας κρίσης στην ενεργειακή αγορά ή εφόσον απειλείται η σωματική ακεραιότητα ή η ασφάλεια προσώπων, μηχανημάτων ή εγκαταστάσεων, ή η ακεραιότητα του δικτύου, η ΡΑΕΚ δύναται προσωρινά να λάβει τα αναγκαία μέτρα διασφάλισης.

(2) Τα μέτρα αυτά πρέπει να προκαλούν τις ελάχιστες δυνατές διαταραχές στη λειτουργία της αγοράς και να μην υπερβαίνουν την έκταση, που είναι απόλυτα αναγκαία για την αντιμετώπιση των αιφνίδιων δυσχερειών που έχουν προκύψει.

(3) Η ΡΑΕΚ κοινοποιεί το ταχύτερο τα μέτρα αυτά στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή