Πρόσβαση στην αποθήκευση

29.-(1) Η οργάνωση της πρόσβασης στην αποθήκευση και σε ισοδύναμα μέσα ευελιξίας, όταν αυτό είναι τεχνικά ή/και οικονομικά αναγκαίο για την παροχή αποτελεσματικής πρόσβασης στο δίκτυο για τον εφοδιασμό πελατών, καθώς επίσης και η οργάνωση της πρόσβασης σε άλλες βοηθητικές υπηρεσίες, γίνεται με τη διαδικασία της ρυθμιζόμενης πρόσβασης.

(2) Η ρυθμιζόμενη πρόσβαση εφαρμόζεται σύμφωνα με αντικειμενικά, διαφανή και αμερόληπτα κριτήρια, τα οποία καθορίζονται σε Κανονισμούς, οι οποίοι εγκρίνονται από τη ΡΑΕΚ και προνοούν μεταξύ άλλων -

(α) Τις τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται από τους κατόχους άδειας, που προτίθενται να συνδεθούν με το δίκτυο μεταφοράς ή το δίκτυο διανομής,

(β) τη διασφάλιση ότι οι τεχνικοί όροι, που επιβάλλονται στους κατόχους άδειας, δεν οδηγούν σε δυσμενή τους διάκριση,

(γ) την αποτελεσματικότητα και την οικονομία στη χρήση και ανάπτυξη του δικτύου μεταφοράς και του δικτύου διανομής.

(3) Στις επιχειρήσεις φυσικού αερίου και στους επιλέγοντες πελάτες, εντός και εκτός του εδάφους που καλύπτεται από διασυνδεδεμένο δίκτυο, παρέχεται το δικαίωμα πρόσβασης στο δίκτυο αυτό, βάση δημοσιευμένων διατιμήσεων ή/και άλλων όρων και υποχρεώσεων χρήσης του εν λόγω δικτύου,

(4) Το δικαίωμα πρόσβασης των επιλεγόντων πελατών που αναφέρεται στο εδάφιο (3), δύναται να διασφαλίζεται με τη δυνατότητα που τους παρέχεται να συνάπτουν συμβάσεις προμήθειας με ανταγωνιστικές επιχειρήσεις φυσικού αερίου, άλλες από τις επιχειρήσεις του ιδιοκτήτη και/ή διαχειριστή του δικτύου ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων.