Τέλη

7.-(1) Η αρμόδια αρχή καθορίζει και εισπράττει τέλη για σκοπούς έκδοσης ή τροποποίησης εγκρίσεως ΕΟΚ για συσκευή ελέγχου, φύλλου καταγραφής ή κάρτας μνήμης που αναφέρονται στο άρθρο 4 του Κανονισμού καθώς και για σκοπούς έκδοσης των καρτών που αναφέρονται στο άρθρο 4 του παρόντος Νόμου· τα τέλη υπολογίζονται βάσει των πραγματικών εξόδων περιλαμβανομένων και των διοικητικών εξόδων.

(2) Η αρμόδια αρχή μπορεί να ζητήσει από τον αιτητή την κατάθεση ικανοποιητικής εγγύησης για την καταβολή των τελών που αφορούν σε έκδοση ή τροποποίηση εγκρίσεως ΕΟΚ που αναφέρεται στο εδάφιο (1).