Έγκριση τύπου συσκευής, φύλλου καταγραφής ή κάρτας μνήμης

6.-(1) Αιτήσεις για χορήγηση εγκρίσεως ΕΟΚ τύπου συσκευής ελέγχου ή φύλλου καταγραφής ή κάρτας μνήμης που αναφέρονται στο άρθρο 4 του Κανονισμού υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή, σε έντυπο που καθορίζεται από την ίδια.

(2) Για σκοπούς εφαρμογής του εδαφίου (1), η αρμόδια αρχή τηρεί τις διατάξεις των άρθρων 5, 6, 7, 8, 9, 11 και 15(6) του Κανονισμού καθώς και των σχετικών διατάξεων του Παραρτήματος του.