Προϋποθέσεις έγκρισης

5.-(1) H αρμόδια αρχή εγκρίνει πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 3 ή εκδίδει κάρτα που αναφέρεται στο άρθρο 4 εάν ικανοποιούνται οι τεχνικές, διοικητικές ή άλλες απαιτήσεις της.

(2) Για σκοπούς εφαρμογής του εδαφίου (1), η αρμόδια αρχή τηρεί τις διατάξεις των άρθρων 12, 14(3) και 14(4) του Κανονισμού καθώς και των σχετικών διατάξεων των Παραρτημάτων του.