Συνεργασία μεταξύ κρατικών αρχών

25. Η αρμόδια αρχή, κατά την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων της δυνάμει του παρόντος Νόμου, συνεργάζεται με άλλες αρμόδιες αρχές που καθορίζονται δυνάμει των περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να Πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμοι του 2002 έως 2003 οσάκις προκύπτει θέμα συναρμοδιότητας όσον αφορά την ασφάλεια του προϊόντος.