Κοινοποίηση μέτρων στην Επιτροπή

26.-(1) Όταν η αρμόδια αρχή λαμβάνει μέτρα που περιορίζουν τη διάθεση προϊόντων στην αγορά ή επιβάλλουν την απόσυρση ή την ανάκλησή τους, όπως προβλέπεται στις παραγράφους (β) έως (στ) του άρθρου 11, εφόσον η κοινοποίησή τους στην Επιτροπή δεν απαιτείται δυνάμει του άρθρου 27 ή πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ενημερώνει την Επιτροπή για τα μέτρα αυτά, παραθέτοντας τους λόγους για τους οποίους τα έλαβε. Επίσης, ενημερώνει την Επιτροπή για την τροποποίηση ή την άρση των μέτρων αυτών.

(2) Εάν η αρμόδια αρχή κρίνει ότι, οι επιπτώσεις του κινδύνου λόγω του οποίου λαμβάνονται ή δύναται να ληφθούν μέτρα δυνάμει του άρθρου 11, δεν υπερβαίνουν ή δεν είναι δυνατό να υπερβούν την επικράτεια της Δημοκρατίας, προβαίνει στην κοινοποίηση των σχετικών μέτρων, εφόσον αυτά περιέχουν πληροφορίες που ενδέχεται να παρουσιάζουν ενδιαφέρον στα κράτη μέλη από την άποψη ασφάλειας του προϊόντος, ιδίως εάν ανταποκρίνονται σε ένα νέο κίνδυνο που δεν έχει ακόμη επισημανθεί σε άλλες κοινοποιήσεις.