Εξουσίες αρμόδιας αρχής σε σχέση με εισαγόμενα από τρίτες χώρες προϊόντα

24. Η αρμόδια αρχή έχει υποχρέωση, σε περίπτωση κατακράτησης προϊόντων από τις τελωνειακές αρχές, να ενημερώνει το Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων για τα αποτελέσματα του ελέγχου της στα εισαγόμενα από τρίτες χώρες προϊόντα, και σε περίπτωση -

(α) Προϊόντων κατά την έννοια του παρόντος Νόμου, τα οποία δεν είναι ασφαλή δυνάμει αυτού, θα εφαρμόζονται οι πρόνοιες του, ιδίως σε ότι έχει σχέση με το RAPEX·

(β) προϊόντων τα οποία συνοδεύονται από τα απαραίτητα έγγραφα και φέρουν την απαιτούμενη σήμανση συμμόρφωσης, σύμφωνα με τους περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να Πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμους του 2002 έως 2003, αλλά κατά την αρμόδια αρχή παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια και υγεία των καταναλωτών, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου σε σχέση με τη διαδικασία απόσυρσης των προϊόντων.