Υποχρέωση αιτιολόγησης μέτρων και πληροφόρησης των ενδιαφερομένων για τα δικαιώματά τους

43.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του Μέρους V, οποιαδήποτε μέτρα λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, τα οποία περιορίζουν τη διάθεση στο εμπόριο συγκεκριμένου προϊόντος ή επιβάλλουν την απόσυρσή του ή την ανάκλησή του, πρέπει να αιτιολογούνται δεόντως και να κοινοποιούνται, το συντομότερο δυνατό, στο ενδιαφερόμενο μέρος αναφέροντας τα ένδικα μέσα που μπορούν να ασκηθούν, καθώς και τις προθεσμίες άσκησής τους.

(2) Στο μέτρο του δυνατού, παρέχεται στα ενδιαφερόμενα μέρη η δυνατότητα να παρουσιάσουν τις απόψεις τους, πριν από τη λήψη του μέτρου. Εάν αυτό δε συνέβη εκ των προτέρων, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα των ληπτέων μέτρων, η δυνατότητα αυτή τους παρέχεται, σε εύθετο χρόνο, μετά τη θέση σε εφαρμογή του μέτρου.

(3) Τα μέτρα που επιβάλλουν την απόσυρση ενός προϊόντος ή την ανάκλησή του, λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη να παροτρύνονται οι διανομείς, οι χρήστες και οι καταναλωτές να συμβάλλουν στην υλοποίηση των μέτρων αυτών.

(4) Οι αποφάσεις που λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, οι οποίες περιορίζουν τη διάθεση ενός προϊόντος στην αγορά ή επιβάλλουν την απόσυρση ή την ανάκλησή του, δεν επηρεάζουν την εκτίμηση της ποινικής ευθύνης του κατηγορούμενου υπό το εκδικάζον Δικαστήριο.