Εξουσία του Διευθυντή Τμήματος Τελωνείων για αποκάλυψη πληροφοριών

23.-(1) Εφόσον κρίνεται απαραίτητο για διευκόλυνση της ενάσκησης από την αρμόδια αρχή ή από οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο λειτουργό της, οποιασδήποτε αρμοδιότητας που χορηγείται σ΄ αυτούς από τον παρόντα Νόμο, για σκοπούς επιτήρησης της αγοράς, ο Διευθυντής του Τμήματος Τελωνείων μπορεί να εξουσιοδοτήσει την αποκάλυψη στη αρμόδια αρχή ή στο λειτουργό αυτό οποιεσδήποτε πληροφορίες που λαμβάνονται για σκοπούς ενάσκησης από το Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων των αρμοδιοτήτων του σε σχέση με εισαγόμενα προϊόντα.

(2) Η αποκάλυψη πληροφοριών που γίνεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο δυνάμει του εδαφίου (1), γίνεται σύμφωνα με οδηγίες του Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων και μπορεί να γίνει μέσω τέτοιων προσώπων που ενεργούν για λογαριασμό του προσώπου αυτού και κατά τις οδηγίες του.