Αδικήματα και ποινές

29.-(1) Πρόσωπο, το οποίο παραβαίνει το άρθρο 5 και τα άρθρα 7 μέχρι 9, διαπράττει αδίκημα και είναι ένοχο αδικήματος για παράβαση των πιο πάνω άρθρων.

(2) Πρόσωπο ένοχο αδικήματος δυνάμει του εδαφίου (1) υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.