Λήψη μέτρων σε κοινοτικό επίπεδο

28.-(1) Η αρμόδια αρχή λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εφαρμογή των Αποφάσεων που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 13 της Οδηγίας 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 2001, για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, με Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 45Α του βασικού νόμου.

(2) Απαγορεύεται η εξαγωγή από τη Δημοκρατία επικίνδυνων προϊόντων για τα οποία έχει ληφθεί απόφαση από την Επιτροπή όπως αναφέρεται στο εδάφιο (1), εκτός αν η απόφαση προβλέπει διαφορετικά.

(3) Η αρμόδια αρχή παρέχει, εντός ενός μηνός, τη δυνατότητα στα ενδιαφερόμενα μέρη να διατυπώσουν τις απόψεις τους και ενημερώνει ανάλογα την Επιτροπή για την εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται στην απόφαση.