Ενημέρωση Επιτροπής για μέτρα που λαμβάνουν παραγωγοί και διανομείς

27.-(1) Όταν η αρμόδια αρχή λαμβάνει ή διεξάγει ή αποφασίζει να λάβει ή να διεξάγει, να συστήσει ή να συμφωνήσει με τους παραγωγούς ή/και διανομείς, μέτρα ή ενέργειες, υποχρεωτικού ή μη χαρακτήρα, προκειμένου να εμποδίσει, να περιορίσει ή να υποβάλει σε ιδιαίτερους όρους, στην επικράτεια της Δημοκρατίας, την ενδεχόμενη εμπορία ή τη χρήση προϊόντων, λόγω σοβαρού κινδύνου, απευθύνει αμέσως κοινοποίηση στην Επιτροπή, μέσω του RAPEX και ενημερώνει επίσης την Επιτροπή, αμελλητί, για την τροποποίηση ή την άρση κάθε τέτοιου μέτρου ή ενέργειας.

(2) Εάν η αρμόδια αρχή θεωρεί ότι, οι επιπτώσεις του κινδύνου λόγω του οποίου λαμβάνονται ή δύναται να ληφθούν μέτρα δυνάμει του άρθρου 11, δεν υπερβαίνουν ή δεν μπορούν να υπερβούν την επικράτεια της Δημοκρατίας, ενεργεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 26, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά κριτήρια που προτείνονται στις κατευθυντήριες γραμμές.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), η αρμόδια αρχή δύναται, προτού αποφασίσει να λάβει τέτοια μέτρα ή να δρομολογήσει τέτοιες ενέργειες, να ενημερώσει την Επιτροπή σχετικά με τις πληροφορίες που διαθέτει για την ύπαρξη σοβαρού κινδύνου.

(4) Στην περίπτωση σοβαρού κινδύνου, η αρμόδια αρχή κοινοποιεί στην Επιτροπή τα προαιρετικά μέτρα που ορίζονται στα άρθρα 7 έως 9 του παρόντος Νόμου και τα οποία έχουν ληφθεί από παραγωγούς ή/και διανομείς.

(5) Όταν η αρμόδια αρχή λάβει από την Επιτροπή, οποιεσδήποτε πληροφορίες για τη διάθεση σε οποιοδήποτε κράτος μέλος επικίνδυνου προϊόντος, λαμβάνει αμέσως τα κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο και γνωστοποιεί αμέσως στην Επιτροπή τα μέτρα που έλαβε.