Προοίμιο

Για σκοπούς εναρμόνισης με τα άρθρα 4 και 6, παράγραφοι 2, 3 και 4 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2013/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013, για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου και την τροποποίηση της Οδηγίας 2004/35/ΕΚ

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: