Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Υδρογονανθράκων (Αναζήτηση, Έρευνα και Εκμετάλλευση) Νόμος του 2007.