Χορήγηση αδειών και προϋποθέσεις για τη χορήγησή τους

5.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να χορηγεί άδεια αφού υποβληθούν αιτήσεις από τους φορείς στον Υπουργό για τις οποίες η διαδικασία μπορεί να κινηθεί με τους πιο κάτω τρόπους:

(α) είτε με πρωτοβουλία του Υπουργικού Συμβουλίου, μέσω πρόσκλησης από τον Υπουργό προς υποβολή αιτήσεων που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τουλάχιστον 90 ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων·

(β) είτε μέσω δημοσίευσης πρόσκλησης προς υποβολή αιτήσεων που δημοσιεύει ο Υπουργός με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά από υποβολή αίτησης από φορέα. Τυχόν άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς έχουν προθεσμία τουλάχιστον 90 ημερών μετά τη δημοσίευση για να υποβάλουν επίσης αίτηση.

(2) Κατά την εφαρμογή του εδαφίου (1), η πρόσκληση προς υποβολή αιτήσεων θα πρέπει να καθορίζει τον τύπο της άδειας, όλες τις γεωγραφικές περιοχές που αποτελούν ή που δύνανται να αποτελέσουν, εν όλω ή εν μέρει, το αντικείμενο της αίτησης, την προβλεπόμενη ημερομηνία ή προθεσμία χορήγησης της άδειας, οποιουσδήποτε όρους ή προϋποθέσεις τους οποίους το Υπουργικό Συμβούλιο κρίνει σκόπιμο να γίνονται γνωστοί κατά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, το κατά πόσο δίνεται προτίμηση σε αιτήσεις φορέων που είναι αυτόνομα και μη εξαρτώμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και οτιδήποτε άλλο κρίνεται σκόπιμο να καθοριστεί στην πρόσκληση.

(3) Όταν η οριοθέτηση των γεωγραφικών περιοχών που διατίθενται για χορήγηση αδειών έρευνας ή αδειών εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων δεν είναι απόρροια προηγούμενης γεωμετρικής διαίρεσης του εδάφους και/ή ζωνών θαλάσσιας δικαιοδοσίας, το Υπουργικό Συμβούλιο προσδιορίζει με γνωστοποίηση, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την επιφάνεια κάθε μιας από τις περιοχές αυτές κατά τρόπο ώστε να μην υπερβαίνει ό,τι δικαιολογείται για άσκηση των δραστηριοτήτων κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο από τεχνική και οικονομική άποψη.

(4) Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και χορήγησης άδειας με βάση το εδάφιο (1) δύναται να παρακαμφθεί και να χορηγηθούν άδειες από το Υπουργικό Συμβούλιο όταν η περιοχή για την οποία ζητείται η άδεια:

(α) είναι διαθέσιμη σε μόνιμη βάση ή

(β) έχει αποτελέσει αντικείμενο προηγούμενης διαδικασίας που προβλέπεται στο εδάφιο (1) και δεν κατέληξε στην χορήγηση άδειας ή

(γ) έχει εγκαταλειφθεί από κάποιο φορέα και δεν εμπίπτει αυτομάτως στην παράγραφο (α).

(5) Για την εφαρμογή του εδαφίου (4), ο Υπουργός με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και με ανακοίνωσή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρει ποιες περιοχές είναι διαθέσιμες και από πού μπορούν να ληφθούν οι σχετικές λεπτομερείς πληροφορίες. Για κάθε σημαντική μεταβολή των πληροφοριών αυτών δημοσιεύεται συμπληρωματική ανακοίνωση.

(6) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει ότι δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του εδαφίου (1), όταν κριτήρια γεωλογικού ή παραγωγικού χαρακτήρα δικαιολογούν τη χορήγηση άδειας για μια περιοχή σε φορέα κάτοχο άδειας συνορεύουσας περιοχής. Σε τέτοια περίπτωση το Υπουργικό Συμβούλιο διασφαλίζει ότι οι κάτοχοι άδειας για άλλες συνορεύουσες περιοχές είναι σε θέση να υποβάλουν σχετικές αιτήσεις και έχουν τον απαραίτητο χρόνο για να το πραγματοποιήσουν.

(7)(α) Δε θεωρείται ως χορήγηση άδειας κατά την έννοια του εδαφίου (1):

(i) η αδειοδότηση που οφείλεται απλώς και μόνο σε μεταβολή της επωνυμίας ή της ιδιοκτησίας του φορέα, ο οποίος κατέχει ισχύουσα άδεια ή σε μεταβολή της σύνθεσης του εν λόγω φορέα ή μεταβίβαση της άδειας ή εκχώρηση των δικαιωμάτων που πηγάζουν από την άδεια·

(ii) η αδειοδότηση σε φορέα ο οποίος κατέχει άλλης μορφής άδεια όπου η κατοχή αυτής της άλλης μορφής άδειας εξυπακούει το δικαίωμα χορήγησης της πρωτοαναφερθείσας άδειας·

(iii) η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται στα πλαίσια αδειοδότησης και η οποία αφορά στην έναρξη, διακοπή, παράταση ή παύση των δραστηριοτήτων της χορηγηθείσας άδειας·

(iv) η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να προχωρήσει μέσω κυβερνητικών φορέων, υποστηριζόμενων από ειδικούς συμβούλους ή εμπειρογνώμονες, σε έρευνες για εκτίμηση του πετρελαϊκού δυναμικού της χώρας.

(β) Στην περίπτωση που ισχύουν οι διατάξεις της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (α), τότε ο φορέας ενημερώνει τον Υπουργό οποτεδήποτε γίνεται τέτοια μεταβολή της επωνυμίας ή ιδιοκτησίας του φορέα, ο οποίος κατέχει ισχύουσα άδεια ή μεταβολή της σύνθεσης του φορέα ή μεταβίβαση της άδειας ή εκχώρηση δικαιωμάτων που πηγάζουν από την άδεια. Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής, δύναται να ακυρωθεί η χορηγηθείσα άδεια.

(γ) Ουδείς δύναται να κατέχει άδεια όπου εφαρμόζονται οι διατάξεις της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (α), χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου.

(δ) Οποιοσδήποτε φορέας κατέχει άδεια με βάση τις διατάξεις της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (α), χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις οκτακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.