Ορισμός περιοχών για άσκηση των δραστηριοτήτων και άρνηση πρόσβασης στις δραστηριότητες για λόγους εθνικής ασφάλειας

4.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει εντός των ορίων του εδάφους της Δημοκρατίας, καθώς και σε περιοχές όπου η Δημοκρατία έχει κυριαρχικά δικαιώματα και δικαιοδοσία όσον αφορά αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων δυνάμει της Σύμβασης ή άλλης διεθνούς συμφωνίας ή της εσωτερικής νομοθεσίας, τις περιοχές που διατίθενται για την άσκηση δραστηριοτήτων αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.

(2) Σε περίπτωση που μια περιοχή διατίθεται για την άσκηση των δραστηριοτήτων που προβλέπονται στο εδάφιο (1), το Υπουργικό Συμβούλιο εξασφαλίζει χωρίς διακρίσεις την πρόσβαση των φορέων σε δραστηριότητες και την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, για λόγους εθνικής ασφάλειας, να αρνείται την πρόσβαση στις δραστηριότητες που αναφέρονται στο εδάφιο (1), καθώς και την άσκηση τους από οποιοδήποτε φορέα που ελέγχεται ουσιαστικά από τρίτη χώρα ή από υπηκόους τρίτης χώρας.