Εξουσίες Δικαστη-ρίου για κατάσχεση και δήμευση

26. Το Δικαστήριο δύναται να διατάξει όπως οποιαδήποτε ποσότητα υδρογονανθράκων λήφθηκε ως συνέπεια της διάπραξης αδικήματος, καθώς και οποιοδήποτε μηχάνημα, εξοπλισμός, όχημα, πλοίο ή αεροσκάφος, καθώς και οποιαδήποτε κατασκευή χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάπραξη αυτού κατασχεθεί και/ή δημευθεί. Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κατάσχεση των υδρογονανθράκων, τότε το Δικαστήριο δύναται να διατάξει όπως το πρόσωπο το οποίο διαπράττει το αδίκημα καταβάλει ως πρόστιμο τουλάχιστον την αξία της ποσότητας των παράνομα ληφθέντων υδρογονανθράκων.