Μεταβίβαση άδειας ή εκχώρηση δικαιωμάτων που πηγάζουν από άδεια

27.-(1) Ουδείς αδειούχος δύναται να μεταβιβάσει άδεια ή εκχωρήσει δικαιώματα που πηγάζουν από άδεια σε άλλο φορέα παρά μόνο κατόπιν έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου η οποία δύναται να δοθεί, εάν:

(α) δεν θίγει την εθνική ασφάλεια·

(β) το Υπουργικό Συμβούλιο ικανοποιηθεί ότι ο φορέας στον οποίο θα μεταβιβαστεί η άδεια ή θα εκχωρηθούν τα δικαιώματα που πηγάζουν από την άδεια, κατέχει επαρκείς τεχνικές γνώσεις, πείρα και οικονομικούς πόρους για διασφάλιση της ορθής άσκησης των δραστηριοτήτων αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων·

(γ) ο φορέας στον οποίο θα μεταβιβαστεί άδεια ή θα εκχωρηθούν δικαιώματα που πηγάζουν από άδεια αναλαμβάνει να συμμορφωθεί με οποιουσδήποτε άλλους όρους και προϋποθέσεις ως το Υπουργικό Συμβούλιο ήθελε κρίνει ορθό να επιβάλει.

(2) Οποιοσδήποτε αδειούχος μεταβιβάσει άδεια ή εκχωρήσει δικαιώματα που πηγάζουν από άδεια χωρίς την έγκριση του Υπουργικού Συμβούλου, διαπράττει αδίκημα, και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις οκτακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ ή και στις δυο αυτές ποινές.