Εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί

19.-(1) Ο Υπουργός δύναται, με γνωστοποίησή του δημοσιευμένη στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να εξουσιοδοτήσει κατάλληλο πρόσωπο ή πρόσωπα για να ενεργούν ως εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί στην εφαρμογή του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών και των όρων της άδειας.

(2) Εξουσιοδοτημένος λειτουργός, δύναται να προβαίνει σε οποιεσδήποτε ή και σε όλες τις πιο κάτω πράξεις:

(α) να εισέρχεται κατά οποιαδήποτε εύλογη ώρα επιδεικνύοντας το πιστοποιητικό της ιδιότητάς του, εφόσον του ζητηθεί, και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση σε οποιοδήποτε κτίριο ή υποστατικό ή άλλο χώρο, στον οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι υπάρχει παράβαση των όρων της άδειας αδειούχου ή οποιαδήποτε παράβαση του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών:

Νοείται ότι, εξουσιοδοτημένος λειτουργός δε δύναται να εισέρχεται σε κατοικία χωρίς την προηγούμενη εξασφάλιση δικαστικού εντάλματος·

(β) να διεξάγει τέτοιες έρευνες, εξετάσεις, δοκιμές, ελέγχους, επιθεωρήσεις και διερευνήσεις που μπορεί να είναι αναγκαίες για να διαπιστώσει κατά πόσο υπάρχει παράβαση των όρων της άδειας αδειούχου ή οποιαδήποτε παράβαση του παρόντος Νόμου και να επιθεωρεί, λαμβάνει αποσπάσματα ή αντίγραφα εγγράφων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες υδρογονανθράκων·

(γ) να κρατήσει αντίγραφα οποιωνδήποτε στοιχείων ή αρχείων για τα οποία έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι, ενδεχομένως να χρειαστούν για αποδεικτικούς σκοπούς σε ποινική ή αστική διαδικασία αναφορικά με οποιοδήποτε αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νόμου, και αντίγραφα οποιωνδήποτε πληροφοριών που απαιτείται να δοθούν στον Υπουργό με βάση το άρθρο 17, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμοι·

(δ) να προβαίνει σε οτιδήποτε κρίνεται σκόπιμο και εύλογο ούτως ώστε να διασφαλίζεται η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των εκδιδομένων δυνάμει αυτού Κανονισμών·

(ε) να εισέρχεται κατά οποιαδήποτε εύλογη ώρα επιδεικνύοντας το πιστοποιητικό της ιδιότητάς του, εφόσον του ζητηθεί, και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση σε οποιοδήποτε κτίριο, υποστατικό, χώρο, όχημα, πλοίο ή αεροσκάφος και να εξετάζει οποιοδήποτε μηχάνημα ή εξοπλισμό το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί ή χρησιμοποιείται ή θα χρησιμοποιηθεί αναφορικά με δραστηριότητες υδρογονανθράκων·

(ζ) να λαμβάνει δείγματα υδρογονανθράκων, ύδατος ή άλλων υγρών, αέριων ή στερεών ουσιών και να διεξάγει τέτοιες έρευνες, αναλύσεις, δοκιμές, ελέγχους, επιθεωρήσεις και διερευνήσεις που μπορεί να είναι αναγκαίες για να διαπιστώσει κατά πόσο υπάρχει παράβαση των όρων της άδειας αδειούχου ή οποιαδήποτε παράβαση του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών.

(3) Κάθε αδειούχος και πρόσωπο που είναι ιδιοκτήτης, κάτοχος ή έχει τον έλεγχο του κτιρίου, υποστατικού, χώρου, οχήματος, πλοίου ή αεροσκάφους, μηχανήματος ή εξοπλισμού που αναφέρεται στο εδάφιο (2), οφείλει να παρέχει στον Υπουργό κάθε εύλογη βοήθεια, περιλαμβανομένης της παροχής αναγκαίου μέσου μεταφοράς, για την αποτελεσματική άσκηση των εξουσιών του.