Έκθεση προς την Επιτροπή

18. Ο Υπουργός δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας κατ’ έτος και κοινοποιεί στην Επιτροπή έκθεση, η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες για τις γεωγραφικές περιοχές στις οποίες έχουν χορηγηθεί άδειες, για τα αποθέματα που εκτιμάται ότι βρίσκονται στις περιοχές αυτές, για το είδος των αδειών που έχουν χορηγηθεί, για τους αδειούχους και για τη σύνθεσή τους, καθώς επίσης για αποθέματα που εκτιμάται ότι υπάρχουν στη Δημοκρατία.