Εξαίρεση από τις διατάξεις του άρθρου 22

24. Τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 22 δεν εφαρμόζονται σε οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο, κατά τη διάρκεια νόμιμης γεώτρησης για ανεύρεση νερού ή άλλων νόμιμων εργασιών, απελευθερώνει υδρογονάνθρακες.