Ανάκληση, αναστολή και ακύρωση άδειας

23.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, στις περιπτώσεις που αδειούχος διαπράττει το αδίκημα που περιγράφεται στις διατάξεις του Άρθρου 21, να ανακαλεί, αναστέλλει ή ακυρώνει άδεια, που έχει παραχωρήσει, χωρίς επηρεασμό οποιασδήποτε απαίτησης εναντίον του αδειούχου.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, στις περιπτώσεις που αδειούχος δε ζητήσει την προηγούμενη έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου όπως απαιτούν οι διατάξεις των παραγράφων (β) και (γ) του εδαφίου (7) του άρθρου 5 και του εδαφίου (1) του άρθρου 28, να ανακαλεί, αναστέλλει ή ακυρώνει άδεια, χωρίς επηρεασμό οποιασδήποτε απαίτησης εναντίον του αδειούχου.